Besluitenlijst B&W-vergadering 17 december 2019

Details van de vergadering
Bevat Besluitenlijst B&W-vergadering
Datum: 17 december 2019
Locatie: Gemeentehuis, kamer 1.59
Aanwezig:
J.P.M. Klijs  burgemeester
Drs. T.H.R. Zwiers wethouder
D.J. Brummans wethouder
E. Schoneveld  wethouder
C.J.A. van Dorst MBA wethouder
Th.C. van Waes gemeentesecretaris
C. Polak strategisch communicatieadviseur

Agendapunten

 1. Vaststelling besluitenlijst van de benw-vergadering van 10 december 2019

  Het college besluit:
  De besluitenlijst ongewijzigd vast te stellen.

 2. Vaststelling vertrouwelijke besluitenlijst van de benw-vergadering van 10 december 2019

  Het college besluit:
  De vertrouwelijke besluitenlijst ongewijzigd vast te stellen.

 3. In verband met inwerkingtreding WNRA per 1 januari 2020 vaststellen volmachten personele zaken.

  Het college besluit:
  De volmachten personele zaken per 1 januari 2020 vast te stellen.

  Op 1 januari 2020 treedt de Wet Normalisering Rechtspositie Ambtenaren (WNRA) in werking. Door de inwerkingtreding van deze wet dienen de mandaten met betrekking tot personele zaken zoals vastgesteld in het mandatenbesluit
  d.d. 11 december 2018 te worden ingetrokken en te vervangen te worden door bijgevoegde volmacht.

 4. Vaststellen werkprogramma 2020 OMWB

  Het college besluit:

  1. Het werkprogramma 2020 OMWB vast te stellen.
  2. Via de 1e bestuursrapportage 2020 product OMWB-Milieu (6723350) ophogen met een bedrag van € 27.000.

  Jaarlijks stelt de gemeente een werkprogramma vast voor de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (OMWB). Het college heeft het werkprogramma voor 2020 vastgesteld. Naast de geraamde budgetten staan in het programma de activiteiten en werkzaamheden vermeld die de omgevingsdienst volgend jaar voor de gemeente Moerdijk uitvoert.
  Het werkprogramma 2020 OMWB maakt een integraal onderdeel uit van het nog vast te stellen Uitvoeringsprogramma VTH 2020 (vergunningverlening, toezicht en handhaving). Het uitvoeringsprogramma stelt het college in januari vast.
  Tot slot heeft het college besloten de gemeenteraad via de 1e bestuursrapportage 2020 voor te stellen het budget voor de OMWB met € 27.000 te verhogen.

 5. Vaststellen Personeelsreglement Gemeente Moerdijk en deelname Regionale geschillencommissie West-Brabant.


  Het college besluit:

  1. Het Personeelsreglement gemeente Moerdijk vast te stellen met als ingangsdatum 1 januari 2020. Dit onder voorbehoud van instemming door de Ondernemingsraad.
  2. De huidige sectorale arbeidsvoorwaardenregeling CAR-UWO en de huidige lokale personeelsregelingen gemeente Moerdijk in te trekken.
  3. In te stemmen met deelname aan de Regionale geschillencommissie West-Brabant per 1 januari 2020 en hiertoe een samenwerkingsovereenkomst en verwerkersovereenkomst aan te gaan met de gemeente Roosendaal.
  4. De Regionale geschillencommissie West-Brabant de bevoegdheid te geven om personele geschillen te behandelen op de onderwerpen zoals genoemd in artikel 11.5 Cao Gemeenten:
   1. de individuele toepassing van een functiewaarderingssysteem;
   2. afspraken in het Van werk naar werk-traject;
   3. de individuele toepassing van een sociaal plan of een sociaal statuut.
  5. In te stemmen met het Reglement Regionale geschillencommissie West-Brabant en deze per         1 januari 2020 op te nemen in het Personeelsreglement gemeente Moerdijk.
  6. De vergoeding voor de leden van de Regionale geschillencommissie West-Brabant ten laste te brengen van het budget Commissie bezwaar en klachten (6001200/43523).
  7. De Ondernemingsraad over dit besluit te informeren.

  Ambtenaren krijgen een nieuwe rechtspositie. Dat gebeurt op 1 januari 2020, als de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) ingaat. Vanaf dat moment gaat voor ambtenaren het private arbeidsrecht gelden en krijgen werknemers van de gemeente Moerdijk zoveel mogelijk dezelfde rechten en plichten als werknemers in het bedrijfsleven. In het dagelijkse werk merken werknemers dat niet zo. Ze blijven ambtenaar, doen hetzelfde werk en de arbeidsvoorwaarden blijven hetzelfde.
  Met de invoering van de Wnra komt de huidige rechtspositieregeling CAR-UWO te vervallen. Vanaf 2020 gelden op het gebied van arbeidsvoorwaarden andere wetten en regelingen, zoals het Burgerlijk Wetboek (BW), de Ambtenarenwet 2017 en de Cao Gemeenten. De lokale personeelsregelingen zijn vanaf 1 januari 2020 gebundeld in een personeelsreglement.
  Onder het privaatrecht komt ook de huidige bezwaar en beroepsmogelijkheid te vervallen. Voor geschillen met betrekking tot: van-werk-naar-werk, functiewaardering, sociaal plan/statuten, kan een werknemer advies inwinnen bij een geschillencommissie. Een uitspraak van de geschillencommissie heeft het karakter van een zwaarwegend advies. In het Reglement geschillen is ook ruimte voor de inzet van mediation.

 6. Ondernemerspeiling 2019

  Het college besluit:

  1. De ondernemerspeiling voor kennisgeving aan te nemen.
  2. De uitkomst van de peiling te publiceren op www.waarstaatjegemeente.nl.  
  3. De raad te informeren over de uitkomst van de peiling middels bijgevoegde raadsinformatiebrief.
  4. De ondernemers en de pers in dezelfde lijn te informeren middels een Ondernemersnieuwsbrief en een persbericht.
  5. In te stemmen met implementatie van de voorgestelde tien verbeterpunten.
  6. Borging van realisatie van de verbeterpunten beleggen bij de adviseur dienstverlening. Medio 2020 vindt een voortgangsrapportage plaats aan B&W.
  7. De ondernemerspeiling over twee  jaar te herhalen, zodat de uitkomsten beschikbaar zijn voor de volgende coalitieperiode.

  Om beter in te kunnen spelen op de behoeften van de ondernemers is deze zomer een Ondernemerspeiling uitgevoerd. De uitkomsten van de peiling zijn opgenomen in het rapport Ondernemerspeiling Moerdijk, 2019. In totaal hebben 253 ondernemers de enquête ingevuld. Hiermee is sprake van een representatief onderzoek. De beoordeling van de algemene gemeentelijke dienstverlening aan ondernemers wordt beoordeeld met een 6,5. Dit is in lijn met het landelijk gemiddelde. In november heeft een ondernemersbijeenkomst plaatsgevonden waarin de uitkomsten van de peiling zijn toegelicht en waar we in gesprek zijn gegaan over concrete verbeterpunten. De resultaten zijn ook gepresenteerd aan geïnteresseerde interne collega’s. Ook dit heeft waardevolle inzichten opgeleverd. De aanbevelingen zijn vertaald in een aantal concrete actiepunten waar de gemeente het komend jaar mee aan de slag gaat. De actiepunten richten zich op dienstverlening, communicatie en het proces rondom vergunningen. De peiling wordt over circa twee jaar herhaald.

 7. Startdocument project 192 Truckparking

  Het college besluit:
  Het startdocument voor project 192 Truckparking vast te stellen.

  Het doel van het project is het creëren van extra parkeer- en verblijfsvoorzieningen voor vrachtwagens en -chauffeurs in de gemeente Moerdijk, alsmede het creëren van meer beveiligde vrachtwagenparkeerplaatsen ten westen van de A16 voor vrachtwagens die rijden op de goederencorridor A16 (kernnetwerk). Tevens als alternatief voor vrachtwagens van de haven van Moerdijk en het toekomstige LPM.   
  Het doel van de initiatieffase van het project is om te komen tot een gebiedsvisie voor de realisatie van een (of meerdere) truckparkings in het zoekgebied. Hierin wordt de omvang, indeling en de haalbaarheid van deze truckparking(s), met alle daarmee samenhangende elementen en aanverwante functies onderzocht.
  De verwachting is dat de gebiedsvisie in het derde kwartaal van 2020 gereed is. Dit is de basis om te komen tot daadwerkelijke aanleg van een of meerdere truckparkings.

 8. Toepassing PFAS houdende grond en baggerspecie Moerdijk

  Het college besluit:

  1. De 'Handreiking toepassing PFAS houdende grond en baggerspecie Noord-Brabant’ d.d. 2 december 2019 vast te stellen.
  2. Uitvoering te geven aan de notitie “Praktisch handelingsperspectief PFAS Moerdijk”

  PFAS werd het nieuwe bodemprobleem nadat er door de media in de zomer aandacht is gegeven aan het vervuilde afval van chemische bedrijven. In het najaar zijn veel bouwprojecten stil gelegd omdat deze stoffen werden aangetroffen in de bodem en bagger. De gemeenten in de provincie Noord-Brabant vonden dit tezamen met de drie Omgevingsdiensten een onwenselijke ontwikkeling. Daarom hebben de Omgevingsdiensten in opdracht van 56 gemeenten in Brabant een handreiking PFAS opgesteld.
  Met de vaststelling van de 'Handreiking toepassing PFAS houdende grond en baggerspecie Noord-Brabant' komt er weer ruimte om het grondverzet op gang te brengen. Natuurlijk wel onder de voorwaarden zoals deze zijn gegeven in de handreiking. Deze handreiking PFAS vormt in de praktijk dus een aanvulling op het door college en raad vastgestelde beleidskader bodem 2018.
  De handreiking geldt totdat er in het voorjaar van 2020 nieuwe bodemkwaliteitskaarten inclusief PFAS worden vastgesteld. 
  Gelijktijdig heeft het RIVM, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat risicogrenzen berekend voor deze stoffen. Daarnaast heeft het ministerie op 29 november 2019 de geactualiseerde versie van het “Tijdelijk handelingskader voor hergebruik van PFAS-houdende grond en baggerspecie” naar de tweede kamer gestuurd met daarin landelijke achtergrondwaarden voor PFAS.
  Voor de toepassing van baggerspecie is het landelijke handelingskader leidend. Dit handelingskader is geïntegreerd in de Brabantse handreiking.

 9. Subsidiëring Stichting Multifunctioneel Centrum Gebouw Irene, Willemstad

  Het college besluit:

  1. Aan St. MFC Gebouw Irene voor 2020 een subsidie te verlenen van € 23.620.
  2. In te stemmen met de in de bijlage opgenomen Subsidieafspraken 2020.
  3. De subsidie ten laste te brengen van productnummer 6670700.
  4. St. MFC Gebouw Irene hierover schriftelijk te informeren via bijgaande beschikking.

  St. MFC Gebouw Irene ontvangt jaarlijks een subsidie voor de instandhouding van gemeenschapshuis Gebouw Irene in Willemstad, waar zij eigenaar van is. De exploitatie en het beheer is uitbesteed aan een exploitant. Voor de instandhouding van het gebouw ontvangt de stichting jaarlijks een subsidie. Op grond van de ingediende begroting voor 2020 heeft het college besloten voor 2020 een subsidie te verlenen van € 23.620.

 10. Ontwerpbestemmingsplan Langeweg 9A

  Het college besluit:

  1. Het bestemmingsplan Langeweg 9A te Zevenbergen zoals vervat in de bestanden set met planidentificatie NL.IMRO.1709.BG01Langewg9a-BP30 ongewijzigd vast te stellen;
  2. Ten behoeve van het bestemmingsplan geen exploitatieplan vast te stellen;
  3. De planidentificatie van het bestemmingsplan te wijzigen van NL.IMRO.1709.BG01Langewg9a-BP30 naar NL.IMRO.1709.BG01Langewg9a-BP40.
  4. Het vastgestelde bestemmingsplan te publiceren en voor de periode van 6 weken ter visie te leggen.

  Op 27 februari 2018 heeft het college besloten in principe medewerking te verlenen aan een verzoek van de firma Sweep, om de al gerealiseerde verharding en andere voorzieningen te legaliseren.
  Voor het verzoek is een ontwerp bestemmingsplan gemaakt. Het plan en de door het college gestelde voorwaarden zijn hierin verder uitgewerkt. Het ontwerpbestemmingsplan heeft gedurende een periode van 6 weken ter visie gelegen. In deze periode is geen zienswijze ingediend.
  De firma Sweep wil het bestemmingsvlak van het bedrijf met circa 1 hectare uitbreiden. Waarbij rondom het bedrijf een landschappelijk inpassingsplan gerealiseerd wordt. De volgende elementen worden met dit plan gelegaliseerd:

  • een niet overdekte verkeersruimte voor bedrijfsvoering;
  • een waterbassin;
  • een keerwand;
  • een hekwerk bij de toegang.

  Op basis van de onderzoeken voor de diverse milieuaspecten hebben wij besloten dat voor dit plan het opstellen van een milieu effect rapportage niet nodig is.
  Na vaststelling van het bestemmingsplan door de gemeenteraad wordt het bestemmingsplan wederom zes weken ter inzage gelegd. Nu  er geen zienswijzen ingediend zijn kan alleen beroep bij de Raad van State worden ingediend door belanghebbenden die kunnen aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest een zienswijze in te dienen

 11. Aanvraag omgevingsvergunning voor het legaliseren van een kanosteiger en het gebruik ten behoeve van diverse nevenactiviteiten aan de Zuidlangeweg 3

  Het college besluit:

  1. Een ontwerp-omgevingsvergunning ter inzage leggen en toe te sturen aan diverse betrokken bestuursorganen;
  2. Geen milieueffectrapport ofwel formele m.e.r. –beoordelingsprocedure noodzakelijk te achten voor het planvoornemen aan de Zuidlangeweg 3 in Oudemolen.
  3. De gemeenteraad te informeren over het initiatief, zoals verwoord in een raadsinformatiebrief;
  4. Indien er geen zienswijzen tegen de ontwerp-omgevingsvergunning worden ingediend de omgevingsvergunning te verlenen.

  Er is een aanvraag voor een omgevingsvergunning ingediend voor het legaliseren van de kanosteiger en het gebruik ten behoeve van diverse nevenactiviteiten aan de Zuidlangeweg 3 in Oudemolen. Deze nevenactiviteiten hebben betrekking op een tearoom, een poppen- en berenmuseum (inclusief poppenhuizen), een verkoopruimte voor brocante en curiosa en een workshopruimte. Buiten bevindt zich nog een theetuin. Langs 't Breede Gat is de te legaliseren kanosteiger aanwezig.  De aanvraag is in strijd met het bestemmingsplan, omdat deze nevenactiviteiten niet zijn toegestaan in de bestemming “wonen”.
  Om medewerking te kunnen verlenen aan deze aanvraag is de uniforme voorbereidingsprocedure van toepassing. Door middel van een ruimtelijke onderbouwing is aangetoond dat het gewijzigde gebruik op deze locatie ruimtelijk acceptabel is. Het college heeft besloten om medewerking te verlenen aan dit initiatief.

 12. Subsidieverlening 2020 Surplus Welzijn

  Het college besluit:

  1.  Aan Surplus Welzijn voor 2020 een budgetsubsidie te verlenen van € 890.272;
  2. De subsidie ten laste te brengen van de hiervoor geraamde budgetten in de begroting,
   respectievelijk;
   1. €  547.695 Gebiedsgericht werken (productnr. 6670100 Algemeen Maatschappelijk Werk)
   2. €  98.795 Vrijwilligerswerk (productnr. 6670201 Ondersteuning vrijwilligers)
   3. €  126.625 Informele zorg (productnr. 6670002 Algemene voorziening WMO & Jeugd)
   4. €  117.157 Mantelzorgwaardering (productnr. 6670002 Algemene voorziening WMO & Jeugd)
   5. De extra benodigde middelen van totaal € 14.603  te dekken vanuit de beschikbare begrotingsruimte in 2020, middels begrotingswijziging bij de 1e berap 2020.
  3. In te stemmen met de subsidieafspraken 2020 Surplus Welzijn;
  4. Surplus Welzijn hierover schriftelijk te informeren via de beschikking.

  Surplus Welzijn heeft een subsidieaanvraag ingediend voor 2020. De aanvraag is opgebouwd aan de hand van de volgende speerpunten; gebiedsgericht werken, vrijwilligerswerk, informele zorg en mantelzorgwaardering. Het college heeft besloten om voor 2020 een subsidie te verlenen van
  € 890.272.
  De vorig jaar extra ingezette uren voor Informele zorg zijn blijvend nodig voor 2020. Dit om de gelanceerde websites OnS Moerdijk en Mantelzorg Moerdijk actueel te houden, verder door te ontwikkelen. En om in de lijn van de campagne Oog voor Mantelzorg frequent aandacht te besteden aan mantelzorg thema’s om mantelzorgers goed te bereiken en passende ondersteuning te bieden.  
  Bij het onderdeel Geld & Recht zijn middelen herverdeeld en wordt meer ingezet op aansluiting van spreekuren in de Huizen van de Wijk en ondersteuning van onbetaalde krachten. 
  Voor Vrijwilligerswerk zijn meer middelen beschikbaar gesteld voor inzet van uren vanwege een tariefswijziging, die stapsgewijs wordt doorgevoerd. Daar staat tegenover dat er geen abonnementskosten meer zijn voor de website we-helpen, omdat dit wordt opgenomen in de website OnS Moerdijk. 
  Het budget voor mantelzorgwaardering is aangepast aan de hand van de stijging in het gebruik van de waarderingsmenu’s en verhoogde deelname aan activiteiten. De inschatting is dat dit nog verder toeneemt naar aanleiding van de campagne Oog voor Mantelzorg.
  Tenslotte is rekening gehouden met een verhoging van het uurtarief vanwege een nieuw vastgestelde cao Sociaal Werk met ingang van 1 september 2019. De subsidie kan bijna volledig (98%) gedekt  worden uit de hiervoor beschikbare budgetten in de begroting. Er resteert een tekort van € 14.603 wat - via verwerking in de 1e bestuursrapportage 2020 - ten laste van de beschikbare begrotingsruimte 2020 wordt gebracht.

 13. Vroegsignalering, schuldhulpverlening en kredietbank

  Het college besluit:
  De raadsinformatiebrief over de doorontwikkeling van de schuldhulpverlening vast te stellen en aan de gemeenteraad te verzenden.

  Voor de zomer zijn vanuit de schuldhulpverlening met de betrokken medewerkers gesprekken gevoerd over de toekomst en positionering van de schuldhulpverlening binnen de gemeente Moerdijk. Er zijn een aantal ontwikkelingen binnen het veld die onder andere in de nota Armoede en Schulden zijn benoemd en waar uitvoering aan wordt gegeven: nieuwe kredietbank en vroegsignalering van schulden. Daarnaast wijzigt de wet op de gemeentelijke schuldhulpverlening vanaf 1 januari 2021. Met de raadsinformatiebrief stelt het college de gemeenteraad op de hoogte van de ontwikkelingen en de gekozen aanpak.

 14. Startdocument project 195 Foodcourt Kanters Moerdijk

  Het college besluit:
  Het startdocument voor project 195. Foodcourt Kanters Moerdijk vast te stellen.

  De initiatiefnemer dhr. Kanters heeft een verzoek gedaan om de locatie Kanters in Moerdijk verder te ontwikkelen. Samen met een ontwikkelende partij worden de mogelijkheden voor realisatie van een foodcourt en een (uitbreiding van de) truckparking met hierbij ondersteunende functies op deze locatie onderzocht. Het college heeft op 9 oktober 2018 besloten deze vraag actief en integraal op te pakken. Het voorliggende startdocument is de eerste stap in het proces om te komen tot verdere ontwikkeling van dit gebied.
  Met het startdocument worden de kaders van het project bepaald. Deze kaders vormen de basis voor de volgende fase van het project, namelijk het onderzoeken van de haalbaarheid. Hierin wordt de ruimtelijke, financiële en maatschappelijke haalbaarheid onderzocht
  Vertrekpunt is dat eerst een visie wordt opgesteld voor het gebied. Verder wordt de maatschappelijke, financiële en ruimtelijke haalbaarheid van het plan onderzocht. Realisatie van het plan kan na het doorlopen een planologische procedure plaatsvinden en kan naar verwachting begin 2022 aanvangen.

 15. Basissubsidie vrijwilligersorganisaties 2020 Kindervreugd

  Het college besluit:

  1. Speeltuinvereniging Kindervreugd voor 2020 7 basissubsidies en 5 plussubsidies te verlenen met een totaal van € 9.421,-;
  2. De kosten te dekken uit de reguliere budgetten voor basissubsidies.

  Wij geven als gemeente jaarlijks aan meer dan 250 organisaties subsidies. Om dit in goede banen te leiden stellen wij nadere regels op zodat voor de organisaties helder is waar zij aan toe zijn en welke doelstelling wij als gemeente hebben en wat  ze van ons kunnen verwachten.
  Voor na genoeg alle regels bestaat een uitzondering. Zo ook voor de Nadere regels Basissubsdies Vrijwilligersorganisaties. Uit administratief praktische overwegingen is in de regels opgenomen dat een aanvrager maximaal 3 basissubsidies kan aanvragen. Voor alle aanvragen werkt dit goed. Behalve voor Kindervreugd. Zij hebben een dermate divers aanbod, en dat steunt het college van harte, dat zij eigenlijk in aanmerkingen moeten komen voor 6 basissubsidies. Omdat Kindervreugd voldoet aan het beleidsdoel van de nadere regels heeft het college besloten om een uitzondering te maken. Voor 2020 verleend het college de 7 basissubsidies met een totaal bedrag van € 9.421,-.

 16. Voorlopige subsidie aan Stichting Halt in 2020 en vaststelling subsidie 2018

  Het college besluit:

  1. Een voorlopige subsidie van € 11.220,- toe te kennen aan Stichting Halt voor het boekjaar 2020 onder de voorwaarden zoals die zijn opgenomen in de beschikking;
  2. De subsidie aan Stichting Halt in 2018 vast te stellen op € 11.460,-.
  3. De kosten ten laste te brengen van het hiervoor beschikbaar getelde budget met productnummer 6670400/44259 Jeugdvoorzieningen.

  Stichting Halt ontvangt jaarlijks subsidie voor het uitvoeren van preventieve activiteiten ter voorkoming van grensoverschrijdend en strafbaar gedrag van jongeren uit de gemeente Moerdijk. Daarnaast participeert Halt in de netwerken rondom jongeren die zorg nodig hebben, zoals het Jeugd Preventie Overleg. Ook kan Halt jongeren doorverwijzen naar andere (zorg)instanties. Halt verzorgt jaarlijks op de basisscholen van de gemeente Moerdijk. Het onderwerp van deze lessen gaan bijvoorbeeld  over online Veiligheid: social media en pesten. Ook op het Markland College worden door Stichting Halt gastles¬sen gegeven, over afwisselende onderwerpen die te maken hebben met groepsdruk, criminaliteit, digipesten, etc.
  Ook in 2018 heeft Halt deze activiteiten uitgevoerd. Daarom wordt de subsidie die in 2018 aan Halt is verstrekt vastgesteld.