Ondernemerspeiling 2019

Het college besluit:

  1. De ondernemerspeiling voor kennisgeving aan te nemen.
  2. De uitkomst van de peiling te publiceren op www.waarstaatjegemeente.nl.  
  3. De raad te informeren over de uitkomst van de peiling middels bijgevoegde raadsinformatiebrief.
  4. De ondernemers en de pers in dezelfde lijn te informeren middels een Ondernemersnieuwsbrief en een persbericht.
  5. In te stemmen met implementatie van de voorgestelde tien verbeterpunten.
  6. Borging van realisatie van de verbeterpunten beleggen bij de adviseur dienstverlening. Medio 2020 vindt een voortgangsrapportage plaats aan B&W.
  7. De ondernemerspeiling over twee  jaar te herhalen, zodat de uitkomsten beschikbaar zijn voor de volgende coalitieperiode.

Om beter in te kunnen spelen op de behoeften van de ondernemers is deze zomer een Ondernemerspeiling uitgevoerd. De uitkomsten van de peiling zijn opgenomen in het rapport Ondernemerspeiling Moerdijk, 2019. In totaal hebben 253 ondernemers de enquête ingevuld. Hiermee is sprake van een representatief onderzoek. De beoordeling van de algemene gemeentelijke dienstverlening aan ondernemers wordt beoordeeld met een 6,5. Dit is in lijn met het landelijk gemiddelde. In november heeft een ondernemersbijeenkomst plaatsgevonden waarin de uitkomsten van de peiling zijn toegelicht en waar we in gesprek zijn gegaan over concrete verbeterpunten. De resultaten zijn ook gepresenteerd aan geïnteresseerde interne collega’s. Ook dit heeft waardevolle inzichten opgeleverd. De aanbevelingen zijn vertaald in een aantal concrete actiepunten waar de gemeente het komend jaar mee aan de slag gaat. De actiepunten richten zich op dienstverlening, communicatie en het proces rondom vergunningen. De peiling wordt over circa twee jaar herhaald.