Subsidiëring Stichting Multifunctioneel Centrum Gebouw Irene, Willemstad

Het college besluit:

  1. Aan St. MFC Gebouw Irene voor 2020 een subsidie te verlenen van € 23.620.
  2. In te stemmen met de in de bijlage opgenomen Subsidieafspraken 2020.
  3. De subsidie ten laste te brengen van productnummer 6670700.
  4. St. MFC Gebouw Irene hierover schriftelijk te informeren via bijgaande beschikking.

St. MFC Gebouw Irene ontvangt jaarlijks een subsidie voor de instandhouding van gemeenschapshuis Gebouw Irene in Willemstad, waar zij eigenaar van is. De exploitatie en het beheer is uitbesteed aan een exploitant. Voor de instandhouding van het gebouw ontvangt de stichting jaarlijks een subsidie. Op grond van de ingediende begroting voor 2020 heeft het college besloten voor 2020 een subsidie te verlenen van € 23.620.