Toepassing PFAS houdende grond en baggerspecie Moerdijk

Het college besluit:

  1. De 'Handreiking toepassing PFAS houdende grond en baggerspecie Noord-Brabant’ d.d. 2 december 2019 vast te stellen.
  2. Uitvoering te geven aan de notitie “Praktisch handelingsperspectief PFAS Moerdijk”

PFAS werd het nieuwe bodemprobleem nadat er door de media in de zomer aandacht is gegeven aan het vervuilde afval van chemische bedrijven. In het najaar zijn veel bouwprojecten stil gelegd omdat deze stoffen werden aangetroffen in de bodem en bagger. De gemeenten in de provincie Noord-Brabant vonden dit tezamen met de drie Omgevingsdiensten een onwenselijke ontwikkeling. Daarom hebben de Omgevingsdiensten in opdracht van 56 gemeenten in Brabant een handreiking PFAS opgesteld.
Met de vaststelling van de 'Handreiking toepassing PFAS houdende grond en baggerspecie Noord-Brabant' komt er weer ruimte om het grondverzet op gang te brengen. Natuurlijk wel onder de voorwaarden zoals deze zijn gegeven in de handreiking. Deze handreiking PFAS vormt in de praktijk dus een aanvulling op het door college en raad vastgestelde beleidskader bodem 2018.
De handreiking geldt totdat er in het voorjaar van 2020 nieuwe bodemkwaliteitskaarten inclusief PFAS worden vastgesteld. 
Gelijktijdig heeft het RIVM, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat risicogrenzen berekend voor deze stoffen. Daarnaast heeft het ministerie op 29 november 2019 de geactualiseerde versie van het “Tijdelijk handelingskader voor hergebruik van PFAS-houdende grond en baggerspecie” naar de tweede kamer gestuurd met daarin landelijke achtergrondwaarden voor PFAS.
Voor de toepassing van baggerspecie is het landelijke handelingskader leidend. Dit handelingskader is geïntegreerd in de Brabantse handreiking.