Vaststellen Personeelsreglement Gemeente Moerdijk en deelname Regionale geschillencommissie West-Brabant.


Het college besluit:

 1. Het Personeelsreglement gemeente Moerdijk vast te stellen met als ingangsdatum 1 januari 2020. Dit onder voorbehoud van instemming door de Ondernemingsraad.
 2. De huidige sectorale arbeidsvoorwaardenregeling CAR-UWO en de huidige lokale personeelsregelingen gemeente Moerdijk in te trekken.
 3. In te stemmen met deelname aan de Regionale geschillencommissie West-Brabant per 1 januari 2020 en hiertoe een samenwerkingsovereenkomst en verwerkersovereenkomst aan te gaan met de gemeente Roosendaal.
 4. De Regionale geschillencommissie West-Brabant de bevoegdheid te geven om personele geschillen te behandelen op de onderwerpen zoals genoemd in artikel 11.5 Cao Gemeenten:
  1. de individuele toepassing van een functiewaarderingssysteem;
  2. afspraken in het Van werk naar werk-traject;
  3. de individuele toepassing van een sociaal plan of een sociaal statuut.
 5. In te stemmen met het Reglement Regionale geschillencommissie West-Brabant en deze per         1 januari 2020 op te nemen in het Personeelsreglement gemeente Moerdijk.
 6. De vergoeding voor de leden van de Regionale geschillencommissie West-Brabant ten laste te brengen van het budget Commissie bezwaar en klachten (6001200/43523).
 7. De Ondernemingsraad over dit besluit te informeren.

Ambtenaren krijgen een nieuwe rechtspositie. Dat gebeurt op 1 januari 2020, als de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) ingaat. Vanaf dat moment gaat voor ambtenaren het private arbeidsrecht gelden en krijgen werknemers van de gemeente Moerdijk zoveel mogelijk dezelfde rechten en plichten als werknemers in het bedrijfsleven. In het dagelijkse werk merken werknemers dat niet zo. Ze blijven ambtenaar, doen hetzelfde werk en de arbeidsvoorwaarden blijven hetzelfde.
Met de invoering van de Wnra komt de huidige rechtspositieregeling CAR-UWO te vervallen. Vanaf 2020 gelden op het gebied van arbeidsvoorwaarden andere wetten en regelingen, zoals het Burgerlijk Wetboek (BW), de Ambtenarenwet 2017 en de Cao Gemeenten. De lokale personeelsregelingen zijn vanaf 1 januari 2020 gebundeld in een personeelsreglement.
Onder het privaatrecht komt ook de huidige bezwaar en beroepsmogelijkheid te vervallen. Voor geschillen met betrekking tot: van-werk-naar-werk, functiewaardering, sociaal plan/statuten, kan een werknemer advies inwinnen bij een geschillencommissie. Een uitspraak van de geschillencommissie heeft het karakter van een zwaarwegend advies. In het Reglement geschillen is ook ruimte voor de inzet van mediation.