Vaststellen werkprogramma 2020 OMWB

Het college besluit:

  1. Het werkprogramma 2020 OMWB vast te stellen.
  2. Via de 1e bestuursrapportage 2020 product OMWB-Milieu (6723350) ophogen met een bedrag van € 27.000.

Jaarlijks stelt de gemeente een werkprogramma vast voor de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (OMWB). Het college heeft het werkprogramma voor 2020 vastgesteld. Naast de geraamde budgetten staan in het programma de activiteiten en werkzaamheden vermeld die de omgevingsdienst volgend jaar voor de gemeente Moerdijk uitvoert.
Het werkprogramma 2020 OMWB maakt een integraal onderdeel uit van het nog vast te stellen Uitvoeringsprogramma VTH 2020 (vergunningverlening, toezicht en handhaving). Het uitvoeringsprogramma stelt het college in januari vast.
Tot slot heeft het college besloten de gemeenteraad via de 1e bestuursrapportage 2020 voor te stellen het budget voor de OMWB met € 27.000 te verhogen.