Voorlopige subsidie aan Stichting Halt in 2020 en vaststelling subsidie 2018

Het college besluit:

  1. Een voorlopige subsidie van € 11.220,- toe te kennen aan Stichting Halt voor het boekjaar 2020 onder de voorwaarden zoals die zijn opgenomen in de beschikking;
  2. De subsidie aan Stichting Halt in 2018 vast te stellen op € 11.460,-.
  3. De kosten ten laste te brengen van het hiervoor beschikbaar getelde budget met productnummer 6670400/44259 Jeugdvoorzieningen.

Stichting Halt ontvangt jaarlijks subsidie voor het uitvoeren van preventieve activiteiten ter voorkoming van grensoverschrijdend en strafbaar gedrag van jongeren uit de gemeente Moerdijk. Daarnaast participeert Halt in de netwerken rondom jongeren die zorg nodig hebben, zoals het Jeugd Preventie Overleg. Ook kan Halt jongeren doorverwijzen naar andere (zorg)instanties. Halt verzorgt jaarlijks op de basisscholen van de gemeente Moerdijk. Het onderwerp van deze lessen gaan bijvoorbeeld  over online Veiligheid: social media en pesten. Ook op het Markland College worden door Stichting Halt gastles¬sen gegeven, over afwisselende onderwerpen die te maken hebben met groepsdruk, criminaliteit, digipesten, etc.
Ook in 2018 heeft Halt deze activiteiten uitgevoerd. Daarom wordt de subsidie die in 2018 aan Halt is verstrekt vastgesteld.