2e begrotingswijzigingen 2019, 1e begrotingswijziging 2020 ICT Samenwerking West Brabant West (ICT WBW) en wijziging Gemeenschappelijke Regeling ICT

Het college besluit:

  1. Onder voorbehoud toestemming gemeenteraad in te stemmen met de wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling ICT WBW als gevolg van wijzigingen in de governance en uitbreiding van taken ICT WBW;
  2. Ten aanzien van het voornemen onder 1 conform het bepaalde in artikel 1, tweede en derde lid Wet gemeenschappelijke regelingen ("Wgr") toestemming van de gemeenteraad te vragen;
  3. Ten aanzien van de 2e begrotingswijziging 2019  ICT WBW de raad voor te stellen geen zienswijze in te dienen;
  4. Ten aanzien van de 1e begrotingswijziging 2020 ICT WBW de raad voor te stellen geen zienswijze in te dienen.

De gemeenten Bergen op Zoom, Etten-Leur, Roosendaal, Moerdijk, Tholen en het Werkplein Hart van West Brabant als buitengewoon partner werken samen op het gebied van informatie- en communicatietechnologie (ICT). Deze samenwerking is vastgelegd in de GR ICT WBW en wordt uitgevoerd door de zelfstandig opererende bedrijfsvoeringsorganisatie ICT WBW.
In de GR is opgenomen dat eens in de vier jaar een evaluatie plaatsvindt, waarbij naast de doelgerichtheid van de samenwerking ook de vorm kritisch wordt bekeken. Deze evaluatie heeft in de periode maart tot mei 2019 plaatsgevonden. Het opstellen van de evaluatie en conceptbegroting 2020 liepen parallel waardoor de overgenomen conclusies en aanbevelingen vanuit de evaluatie niet meer verwerkt konden worden in de conceptbegroting 2020. Daarom heeft de gemeenteraad via een zienswijze gevraagd om de adviezen en conclusies alsnog te verwerken in de begroting. De verwerking hiervan wordt thans aangeboden via een 2e begrotingswijziging 2019 en een 1e begrotingswijziging 2020. De overgenomen adviezen en conclusies vanuit de evaluatie hebben echter niet alleen financiële gevolgen, maar vereisen tevens een aanpassing van de GR. Voor een dergelijke wijziging is toestemming van de gemeenteraad nodig.
De wijzigingen binnen de begrotingswijziging 2020-2023 worden voornamelijk veroorzaakt door de gefaseerde realisatie van de ambities vanuit de sourcingstrategie. Geen grote stappen vanuit de sourcingstrategie, maar eerst zelf de gezamenlijke infrastructuur vorm geven en het beheer hierop inrichten zoals vermeld in de adviezen en conclusies binnen de evaluatie. Deze fasering omvat twee sporen:

  1. Bouwen aan vertrouwen, samenwerking en ICT-volwassenheid;
  2. ICT- infrastructuur: technisch doen wat minimaal nodig is voor minimumniveau kwaliteit en kwetsbaarheid. Dit omvat tevens het realiseren en beheren van één gezamenlijke ICT-infrastructuur. Een taak die wordt onder gebracht bij ICT WBW.

Het college wordt gevraagd de begrotingswijzigingen ter zienswijze voor te leggen aan de gemeenteraad en in te stemmen met de GR wijziging. Op basis van het voorgaande vraagt het college aan de gemeenteraad toestemming om in te mogen stemmen met de gewijzigde GR en geen zienswijze in te dienen ten aanzien van de begrotingswijzigingen.
Dit heeft een financieel gevolg op de begroting 2019 en 2020 van respectievelijk €34.726 en €35.335 aan extra uitgaven en minder uitgaven op de begrotingsjaren 2021, 2022 en 2023 van respectievelijk €138.661, €161.275 en €160.624