Aanvraag omgevingsvergunning voor het legaliseren van een kanosteiger en het gebruik ten behoeve van diverse nevenactiviteiten aan de Zuidlangeweg 3

Het college besluit:

  1. Een ontwerp-omgevingsvergunning ter inzage leggen en toe te sturen aan diverse betrokken bestuursorganen;
  2. Geen milieueffectrapport ofwel formele m.e.r. –beoordelingsprocedure noodzakelijk te achten voor het planvoornemen aan de Zuidlangeweg 3 in Oudemolen.
  3. De gemeenteraad te informeren over het initiatief, zoals verwoord in een raadsinformatiebrief;
  4. Indien er geen zienswijzen tegen de ontwerp-omgevingsvergunning worden ingediend de omgevingsvergunning te verlenen.

Er is een aanvraag voor een omgevingsvergunning ingediend voor het legaliseren van de kanosteiger en het gebruik ten behoeve van diverse nevenactiviteiten aan de Zuidlangeweg 3 in Oudemolen. Deze nevenactiviteiten hebben betrekking op een tearoom, een poppen- en berenmuseum (inclusief poppenhuizen), een verkoopruimte voor brocante en curiosa en een workshopruimte. Buiten bevindt zich nog een theetuin. Langs 't Breede Gat is de te legaliseren kanosteiger aanwezig.  De aanvraag is in strijd met het bestemmingsplan, omdat deze nevenactiviteiten niet zijn toegestaan in de bestemming “wonen”.
Om medewerking te kunnen verlenen aan deze aanvraag is de uniforme voorbereidingsprocedure van toepassing. Door middel van een ruimtelijke onderbouwing is aangetoond dat het gewijzigde gebruik op deze locatie ruimtelijk acceptabel is. Het college heeft besloten om medewerking te verlenen aan dit initiatief.