Afwijkingsbesluit op grond van het inkoop- en aanbestedingsbeleid gemeente Moerdijk ten behoeve van de aanschaf van een inkoopinformatiesysteem.

Het college besluit:

  1. Voor de aanbesteding van een inkoopinformatiesysteem af te wijken van het inkoop- en aanbestedingsbeleid gemeente Moerdijk (juli 2017) en hiervoor geen Nationaal Openbaar aanbestedingsprocedure te volgen.
  2. Aan de ambtelijke organisatie toestemming te verlenen met de firma Negometrix in overleg te treden voor de aanbesteding van een inkoopinformatiesysteem en een contract voor maximaal 6 jaar (4 jaar + 2x 1 jaar verlengen) aan te gaan mits voldaan wordt aan de gestelde financiële kaders en de in het programma van eisen opgenomen randvoorwaarden.
  3. De hieraan verbonden kosten voor 2019 van € 16.400 mee te nemen in de 2e bestuursrapportage 2019 en de bijbehorende begrotingswijziging 2019.

Vanaf 1 januari 2020 stopt de ondersteuning vanuit Verseon voor de registratie van de gemeentelijke inkoopprocessen. Voor deze datum moeten wij een nieuwe applicatie aanschaffen en implementeren. Het college heeft besloten hiervoor niet de noodzakelijke Nationaal Openbaar aanbestedingsprocedure te volgen. Op grond van het inkoop- en aanbestedingsbeleid gemeente Moerdijk (2017) heeft het college de bevoegdheid om van de inkoopregels af te wijken. De voornaamste reden voor afwijken van het beleid is het bepekt aantal aanbieders dat op deze markt actief is. Uit diverse demo’s blijkt dat een aanbieder aan de wensen van de gemeente tegemoet kan komen waardoor de gemeentelijke doelstellingen op het gebied van inkoop op de korte en middellange termijn gerealiseerd kunnen worden.