Begroting 2019, meerjarenbegroting 2020-2023 en jaarstukken 2017 Stichting Openbaar Basisonderwijs West-Brabant

Het college besluit:

  1. Kennis te nemen van de begroting 2019, meerjarenbegroting 2020-2023 en de jaarstukken 2017 (jaarrekening, bestuursverslag en accountantsverslag);
  2. Deze stukken ter inzage te leggen voor de raad middels een raadsinformatiebrief.

De Stichting Openbaar Basisonderwijs West-Brabant heeft de begroting 2019, meerjarenbegroting 2020-2023 en de jaarstukken 2017 (jaarrekening, bestuursverslag en accountantsverslag) overlegd, die goedgekeurd zijn door de raad van toezicht. De vermogenspositie van de stichting is voldoende groot om risico's op te vangen.
De raad van toezicht bestaat uit de vijf wethouders van de vijf deelnemende gemeenten Roosendaal, Halderberge, Moerdijk, Rucphen en Drimmelen. Portefeuillehouder onderwijs de heer E. Schoneveld, is door de raad aangewezen als lid van deze raad van toezicht. Hij dient de raad te informeren over het gevoerde beleid en het gevoerde financieel beheer in de raad van toezicht. De begroting 2019, meerjarenbegroting 2020-2023 en de jaarstukken 2017, worden daarom ter inzage gelegd.