Begroting 2020 en meerjarenbeleidsplan 2019-2023 en bijbehorende stukken gemeen-schappelijke regeling veiligheidsregio Midden- en West-Brabant

Het college besluit:
De raad voor te stellen om:

 1. In te stemmen met de concept-begroting 2020.
 2. Kennis te nemen van het meerjarenbeleidsplan, het regionaal risicoprofiel 2019-2023 en bijbehorende stukken.
 3. Als zienswijze van de gemeente Moerdijk bij het Algemeen Bestuur van 4 juli 2019 het volgende naar voren te brengen:
  1. vanaf de begroting 2021 dient een meerjarig investeringsplan te worden opgenomen.
  2. ondanks het feit dat de risico's met betrekking tot activiteiten met gevaarlijke stoffen niet zo hoog scoren in het regionale risicodiagram, betreft het wel voor Moerdijk en het district de Markiezaten een prioritair risico. We geven u hierbij als wens mee om de geformuleerde risico’s in het Integraal Veiligheidsplan De Markiezaten te verwerken in het regionaal risicoprofiel, zodat de risico’s in het geografisch gebied herkenbaar zijn.
  3. Volgens het spreidings- en dekkingsplan zal het hulpverleningsvoertuig (HV2) die nu nog op de post Zevenbergen gestationeerd staat, vanaf 2020 verdwijnen. Verzocht wordt te onderzoeken welk specialistisch voertuig dan in de kazerne van Zevenbergen gestald kan worden. Gezien de aanwezigheid van voldoende vrijwilligers en een gebied met een bijzonder risicoprofiel zou bijvoorbeeld grootwatermaterieel zeer welkom zijn.
  4. Op te dragen deze punten nadrukkelijk aan de orde te stellen bij de behandeling van de begroting 2020 en het meerjarenbeleidsplan in het Algemeen Bestuur en alles in het werk te stellen een meerderheid voor deze zienswijze te bereiken;
  5. In de begroting 2020 van de gemeente Moerdijk een bijdrage aan de veiligheidsregio MWB op te nemen van €2.877.200.

De Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant biedt de conceptbegroting 2020 aan de gemeenten aan ten behoeve van een zienswijze door de gemeenteraden. Op basis van de ingediende zienswijzen zal het Algemeen Bestuur op 4 juli 2019 worden voorgesteld over te gaan tot definitieve vaststelling. Op basis van de begroting wordt uitvoering gegeven aan de wettelijke en met de deelnemende gemeenten overeengekomen taken. De totale bijdrage aan de VRMWB voor 2020 komt voor de gemeente Moerdijk uit op € 2.877.200, waarin ook de exploitatielasten (€87.746) voor de kazerne Moerdijk-Haven zijn inbegrepen. Dit i.p.v. de in de begroting 2019 geraamde € 2.711.117 (2019).
In de Wet veiligheidsregio’s (Wvr) is bepaald dat het bestuur van de veiligheidsregio ten minste
eenmaal in de vier jaar een beleidsplan vaststelt, waarin het beleid is vastgelegd ten aanzien van de taken van de Veiligheidsregio. Naast het beleidsplan dient er vierjaarlijks een regionaal risicoprofiel te worden opgesteld. Het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant heeft op 30 januari 2019 dit plan in concept vastgesteld. Het beleidsplan staat niet op zichzelf, maar heeft een wederkerige relatie met het regionaal risicoprofiel, het beleidsplan multidisciplinair opleiden trainen en oefenen (MOTO), het brandrisicoprofiel en het dekkings- en spreidingsplan.
Voordat definitieve vaststelling kan plaatsvinden moet volgens dezelfde Wvr overleg plaatsvinden met de 24 gemeenteraden. Aangezien er in het beleidsplan vier jaar vooruit wordt gekeken, kent het plan een zekere abstractie. Concrete uitwerking volgt jaarlijks in de beleidsbegroting en jaarplannen.