Beslissing op bezwaar tegen besluit op de aanvraag voor het in gebruik nemen van twee terrasvakken voor Voorstraat 45 in Willemstad.

Het college besluit:

  1. Kennis te nemen van het ingediende bezwaarschrift;
  2. Kennis te nemen van het verslag en advies van de vaste adviescommissie voor bezwaarschriften d.d. 15 oktober 2019;
  3. Contrair aan het uitgebrachte advies het bezwaar ontvankelijk enĀ  ongegrond te verklaren;
  4. Het bestreden besluit ongewijzigd in stand te laten
  5. Betrokkenen conform bijgaande conceptbrief te informeren .

De vaste commissie van advies voor de bezwaarschriften heeft een advies uitgebracht over het bezwaar dat is ingediend tegen de weigering voor het in gebruik nemen van twee terrasvakken voor de Voorstraat 45 te Willemstad. De commissie stelt vast dat de burgemeester geen deugdelijke motivering aan zijn besluit ten grondslag heeft gelegd, c.q. het college geen deugdelijke motivering heeft om geen gebruik te maken van de afwijkingsbevoegdheid in het bestemmingsplan. De aanvraag voldoet echter niet aan de voorwaarden waaraan een dergelijk verzoek moet voldoen, waardoor geen sprake is van een keuze om wel of niet gemotiveerd van de afwijkingsbevoegdheid gebruik te maken. Het is enkel een bevoegdheid die in beeld komt wanneer het bestaande horecabedrijf nog niet beschikt over een terras. Daarvan is hier geen sprake. Hotel Trusten heeft vergunning en maakt gebruik van twee terrasvakken. Daarnaast heeft zij toestemming voor het in gebruik nemen van nog twee terrasvakken voor de voorgevel van het horecabedrijf mits daarvoor het openbaar gebied wordt aangepast op eigen kosten.