Hogere Waarde-besluit i.v.m. spoorweglawaai Deelgebied 2B Bosselaar Zuid

Het college besluit:
Besluit tot intrekken Hogere Waarde besluit Spoorweglawaai van 6 december 2018 en het vaststellen van een nieuw Hogere Waarde besluit Spoorweglawaai voor 2 vrijstaande woningen, 6 twee-onder-een-kapwoningen en 20 appartementen in Bosselaar Zuid, deelgebied 2B te Zevenbergen.

De ontwikkeling van een gedeelte van woonwijk Bosselaar Zuid van deelgebied 2B ligt binnen de wettelijke geluidzone van de spoorlijn Roosendaal-Dordrecht. Ingevolge het Besluit Geluidhinder geldt ten aanzien van nieuw te bouwen woningen een voorkeursgrenswaarde van 55 dB Lden. Tevens biedt het besluit geluidhinder in artikel 4.10 gelegenheid om een hogere grenswaarde vast te stellen tot de maximaal toegestane hogere waarde van 68 dB.
Intrekking besluit van 6 december 2018
Op 6 december 2018 is door het college van B&W een Hogere Waarde besluit Spoorweglawaai vastgesteld. Deze waarde is echter gebaseerd op een achterhaald akoestisch onderzoeks-rapport uit februari 2018. In dit rapport ging men nog uit van 6 vrijstaande woningen. Nadien is er gekozen voor een gewijzigde verkaveling waarbij uiteindelijk 8 kavels zullen ontstaan. Het eerdere hogere waarde besluit komt qua verkaveling niet overeen met hetgeen waarvoor inmiddels een omgevingsvergunning is verleend. Daarom wordt deze omissie hersteld door het eerder besluit in te trekken en een nieuw Hogere Waarde besluit Spoorweglawaai vast te stellen wat overeenkomt met de woningen zoals deze onderdeel uitmaken van de verleende omgevingsvergunning. Het betreft 2 vrijstaande woningen en 6 twee-onder-een-kapwoningen aan de Opaal te Zevenbergen. Tevens ziet het te nieuw vast te stellen Hogere Waarde besluit op 20 appartementen in hetzelfde plangebied op de hoek Malachiet en Opaal.
Hogere Waarde spoorweglawaai
Uit akoestisch onderzoek blijkt dat de voorkeursgrenswaarde van 55 dB met ten hoogste 9 dB wordt overschreden op alle bouwlagen van de vrijstaande en twee-onder-een-kap woningen. Alle bouwlagen, behalve de begane grond, van de appartementen ondervinden overschrijdingen van de voorkeursgrenswaarde van 55 dB met ten hoogste 6 dB.
Voor de rijtjeswoningen en semibungalows is sprake van één overschrijding van de voorkeursgrenswaarde met een geluidbelasting van 56 dB op de eerste verdieping. Het betreft echter een zijgevel zonder te openen delen (dove gevel), waarvoor geen hogere waarde hoeft te worden vastgesteld. Voor de overige verdiepingen wordt wel voldaan aan de voorkeursgrenswaarde.
De maximale ontheffingswaarde wordt op geen van de woningen overschreden.