Besluitenlijst B&W 23 december 2019

Details van de vergadering
Bevat Besluitenlijst B&W
Datum: 23 december 2019
Locatie: Gemeentehuis, kamer 1.59
Aanwezig:
J.P.M. Klijs  burgemeester
Drs. T.H.R. Zwiers wethouder
D.J. Brummans wethouder
E. Schoneveld  wethouder
C.J.A. van Dorst MBA wethouder
Th.C. van Waes gemeentesecretaris
C. Polak strategisch communicatieadviseur

Agendapunten

 1. Vaststelling besluitenlijst van de benw-vergadering van 17 december 2019

  Het college besluit:
  De besluitenlijst ongewijzigd vast te stellen.

 2. Vaststelling vertrouwelijke besluitenlijst van de benw-vergadering van 17 december 2019

  Het college besluit:
  De vertrouwelijke besluitenlijst ongewijzigd vast te stellen.

 3. Voorlopige subsidieverlening 2020 stichting Stoffer en Blik (Theater de Schuur)

  Het college besluit:

  1. Op grond van de Algemene Subsidieverordening gemeente Moerdijk stichting Stoffer en Blik in 2020 een voorlopige subsidie van € 36.000 te verlenen, waarvan € 9.000 voor amateurgroepen en professionele theatervoorstellingen en € 27.000 voor de inzet van een theatertechnicus.
  2. In te stemmen met het voorstel van Stoffer en Blik om de subsidie voor de inzet van de theatertechnicus te mogen spreiden over de jaren 2019, 2020 en 2021. 
  3. In te stemmen met de subsidiebeschikking 2020 voor stichting Stoffer en Blik.
  4. De subsidie van  € 36.000,- ten laste te brengen van productnummer 6540000 Kunstbeoefening en –bevordering- kostensoort 44259 budgetsubsidies.

  Het college verleent voor het jaar 2020 een voorlopige subsidie van totaal € 36.000 aan stichting Stoffer en Blik. De stichting exploiteert Theater de Schuur in Zevenbergen. Jaarlijks ontvangt de stichting een subsidie voor de activiteiten die in het theater plaatsvinden. Voor de diverse amateurtheatergroepen ontvangt Stoffer en Blik een subsidiebedrag van € 1.500. Daarnaast wordt voor tien  professionele voorstellingen een subsidie verleend van € 7.500.
  Voor de jaren 2019, 2020, 2021 ontvangt de stichting een tijdelijke subsidie van € 27.000 per jaar voor de inzet van theatertechnisch personeel (verdere professionalisering van het personeel), aldus besloten door de raad op 27 september 2018. De stichting huurt een theatertechnicus (mbo 4 afgestudeerd) in voor het zelfstandig uitvoeren van technische taken en scholing van de vrijwilligers. In 2021 zal er met Stichting Stoffer en Blik worden geëvalueerd.
  De verbouwing aan het dak van theater de Schuur is naar voren gehaald en de uitvoering heeft plaatsgevonden in de zomer van 2019. De hierdoor niet ingezette middelen voor de inzet van de theatertechnicus mogen gespreid worden over de jaren 2019, 2020 en 2021.
  Daarnaast had de raad op 27 september 2018 ingestemd met het beschikbaar stellen van een bedrag van € 34.000 voor een eenmalige bijdrage aan de investering voor de bouw en aanschaf van een nieuwe tribune en eigentijdse technische apparatuur. Hierover worden naar verwachting in 2020 afspraken gemaakt. De totale eenmalige investering voor een nieuwe tribune en apparatuur bedraagt ca. € 85.000.

 4. Beslissing op bezwaarschrift ondergrondse containers

  Het college besluit:

  1. Het bezwaarschrift conform het advies van de vaste adviescommissie voor de bezwaarschriften d.d. 26 september 2019 ongegrond te verklaren;
  2. Bezwaarmaakster conform inliggende conceptbrief informeren.

  Bezwaarmaakster heeft bezwaar gemaakt tegen de aanwijzing van de locatie Molenstraat / Haveneind als plaats voor een ondergrondse glascontainer. De commissie stelt vast dat door het college is getoetst aan de criteria betreffende: bereikbaarheid, verkeersveiligheid, loopstand, ondergrondse infrastructuur, parkeerplaatsen, bomen en groenvoorziening en inpassing in openbare ruimte en overige ruimtelijke aspecten. De vaste adviescommissie voor de bezwaarschriften is met het college van mening dat de betreffende locatie voldoet aan de vastgestelde criteria.

 5. Onderwijs Huisvesting Programma 2020

  Het college besluit:

  1. In te stemmen, op grond van artikel 31 van de verordening voorzieningen huisvesting onderwijs Moerdijk (2016), met de prijsbijstelling normbedragen onderwijshuisvesting 2017, 2018, 2019, de eenmalige verhoging 2019 en 2020:
   1. nieuwbouw en uitbreiding:
    2017: 0,9644  index
    2018:  1,0856  index
    2019:  1,40  eenmalige verhoging
    2019:  1.0663 index
    2020: 1,0608  index;
   2. eerste inrichting (onderwijsleerpakket en meubilair / leer- en hulpmiddelen):
    2017: 0,9966 index
    2018: 1,0194 index
    2019:  1,00 eenmalige verhoging
    2019: 1,0233 index
    2020: 1,0251 index;
  2. In te stemmen met het Onderwijs Huisvesting Programma 2020 (OHP 2020) en Onderwijs Huisvesting Overzicht 2020;
  3. Het bekostigingsplafond voor 2020 vast te stellen op totaal € 165.548,--;
  4. In te stemmen met het dekken van de financiële lasten van het OHP 2020 van totaal € 165.548,--, waarbij de kapitaallasten van het  voorbereidingskrediet voor vervangende nieuwbouw basisschool De Hoeksteen voor € 156.060,00 reeds verwerkt zijn in de door de raad vastgestelde begroting 2020 en de extra kapitaallasten van de investering als gevolg van de indexering voor 2020 te verwerken in de begrotingswijziging behorend bij de 1e bestuursrapportage 2020. Ook de beschikbaarstelling van het voorbereidingskrediet van € 165.548,00 zal in deze begrotingswijziging worden opgenomen;
  5. In te stemmen met het in kennis stellen van de schoolbesturen van het OHP 2020, het Onderwijs Huisvesting Overzicht 2020 en de prijsbijstelling normbedragen onderwijs huisvesting 2017, 2018, 2019 en 2020;
  6. In te stemmen met het in kennis stellen van de raad met bijgevoegde raadsinformatiebrief van het OHP 2020 en het Huisvesting Overzicht 2020.

  Op basis van artikel 31 van de verordening voorzieningen huisvesting onderwijs Moerdijk (2016) is het college belast met de vaststelling van de bijgestelde normbedragen in de verordening.
  De prijsbijstellingen vanaf 2016 tot en met 2020 zijn door de VNG bekend gemaakt voor de omzetting van de normbedragen prijsniveau 2016 naar prijsniveau 2020.
  Het college stelt jaarlijks het Onderwijs Huisvesting Programma en Onderwijs Huisvesting Overzicht  vast, op basis van de ingediende aanvragen van de schoolbesturen. Stichting De Waarden heeft voor basisschool De Hoeksteen een aanvraag voor ‘voorbereidingskrediet voor vervangende nieuwbouw’ ingediend voor 2020. De raad heeft op 7 december 2018 reeds de locatiestudie voor project 187. Schoolontwikkeling Zevenbergschen Hoek vastgesteld, waarin is ingezet op de realisatie van een multifunctionele accommodatie met o.a. nieuwbouw van de basisschool op de locatie van het huidige school-gebouw en gemeenschapshuis. Het streven is om in de multifunctionele accommodatie tevens onder te brengen het gemeenschapshuis, de kinderopvang en een steunpuntfunctie (Huis van de Wijk).
  Het college heeft besloten het voorbereidingskrediet van € 165.548,-- voor dit bouwplan voor basisschool De Hoeksteen in 2020 beschikbaar te stellen en het op te nemen in het Onderwijs Huisvesting Programma 2020. Er zijn derhalve geen afgewezen aanvragen geplaatst op het Onderwijs Huisvesting Overzicht 2020.
  Over het door het college op 3 september 2019 voorgenomen concept Onderwijs Huisvesting Programma 2020 en concept Onderwijs Huisvesting Overzicht 2020, heeft op 30 september 2019 overleg met de schoolbesturen plaatsgevonden. Alle schoolbesturen hebben ingestemd. Het college kan daarom overgaan tot definitieve vaststelling.

 6. Intensivering inspecties gastouderopvang

  Het college besluit:

  1. Het aantal GGD-inspecties bij voorzieningen voor gastouderopvang in het kader van de Wet op de Kinderopvang te verhogen naar 50%.
  2. Het budget voor de inspecties kinderopvang te verhogen met € 7.370,- en mee te nemen in de 1e bestuursrapportage 2020 en de bijbehorende begrotingswijziging 2020.

  De gemeente Moerdijk heeft tot op heden het minimum aantal inspecties bij voorzieningen gastouderopvang zoals in de Wet Kinderopvang vastgelegd uitgevoerd. Het gaat om 5% van de locaties. Kinderdagverblijven en Buitenschoolse opvang worden jaarlijkse geïnspecteerd. Er bestaat dus grote ongelijkheid tussen de verschillende soorten opvang. In het gezamenlijk advies van GGD/GHOR en de VNG, ontvangen in oktober 2019, wordt voorgesteld om het aantal inspecties te verhogen.
  Het college kiest voor aansluiting bij het gemeentelijk handhavingsbeleid. Op basis hiervan worden de inspecties geïntensiveerd naar 50%. Bij iedere gastouderopvang wordt dan om de 2 jaar een inspectie uitgevoerd.

 7. Voorlopige subsidieverlening Bibliotheek West-Brabant 2020

  Het college besluit:

  1. Op grond van de Algemene Subsidieverordening gemeente Moerdijk Bibliotheek West-Brabant in 2020 een voorlopige subsidie te verlenen van € 801.244.
  2. In te stemmen met de subsidiebeschikking 2020 voor de Bibliotheek West-Brabant;
  3. De subsidie ten behoeve van bibliotheekwerk € 801.244 ten laste te brengen van productnummer 6510000 Openbare bibliotheek Moerdijk / kostensoort  44276 bijdrage aan bibliotheken

  Op 1 januari 2020 fuseren de Bibliotheek VANnU en Het Markiezaat tot bibliotheek West-Brabant. Gemeente Moerdijk, de andere 7 gemeenten (Halderberge, Roosendaal, Rucphen, Zundert, Bergen op Zoom, Steenbergen en Woensdrecht) en de nieuwe bibliotheek gaan samenwerken om het aanbod en de ontwikkeling van de bibliotheekvoorziening(en) zo goed mogelijk af te stemmen op de veranderingen in en de behoeften uit de samenleving. Deze samenwerking is vastgelegd in een convenant.
  Het college verleent de Bibliotheek West-Brabant voor het jaar 2020 een voorlopige subsidie van € 801.244. Dit subsidiebedrag is bedoeld voor onder andere de collectie, de vestigingen, de Bibliotheek op School en verschillende programmeringen en activiteiten. De bibliotheek heeft in 2018 een ontwikkeling doorgemaakt ‘van collectie naar connectie’.
  Er ligt focus op de doelgroep jeugd en de aanpak laaggeletterdheid. Leesplezier en leesbevordering bij de jeugd, evenals aandacht voor taal en digitale vaardigheden van inwoners zijn van belang zodat iedereen mee kan doen in de samenleving. Iedere school heeft de Bibliotheek op School en maakt gebruik van een leesconsulent. Er is daarnaast onder andere een speel-o-theek, een dementheek, een Taalcafé en Klik-en-Tik cursussen. Er is ondersteuning voor mensen die het nodig hebben en door de verschillende vestigingen (kernvestiging in Zevenbergen, servicepunten in Klundert, Fijnaart, Standdaarbuiten en een afhaal- en inleverlocatie in Willemstad) blijft de bibliotheek dichtbij en toegankelijk.

 8. Vaststellen ‘Gemeenschappelijke regeling Geweld in Afhankelijkheidsrelaties (GIA) en meldpunt Crisiszorg’.

  Het college besluit:
  De gemeenteschappelijke regeling Veilig Thuis West Brabant gewijzigd vast stellen naar Gemeenschappelijke regeling Geweld in Afhankelijkheidsrelaties(GIA) en meldpunt Crisiszorg.

  Met ingang van 1 januari 2019 is de Gemeenschappelijke Regeling (GR) voor Veilig Thuis West-Brabant van kracht. Door drie ontwikkelingen was het noodzakelijk om de GR te wijzigen. Namelijk  de gemeentelijke herindeling Altena (voorheen Woudrichem, Werkendam en Aalburg), het regionaal meldpunt crisiszorg en bredere inzet op het terrein van Geweld in Afhankelijkheidsrelaties met onder andere het regionale actieprogramma Geweld Hoort Nergens Thuis.

 9. Geweld hoort nergens thuis

  Het college besluit:

  1. Het regionaal programma ’Geweld hoort nergens thuis’ aangeboden door de stuurgroep Veilig thuis met daarin de drie actielijnen voor de komende periode (2019-2021), te weten eerder en beter in beeld, stoppen en duurzaam oplossen en specifieke groepen vast te stellen;
  2. Op basis van dit programma team MO de opdracht te geven een vertaling te maken van het regionale programma naar de Moerdijkse situatie met concrete acties en hierbij de gehele organisatie en onze maatschappelijke partners betrekken, zowel bestuurlijk als in de uitvoering;
  3. Als speerpunten voor de gemeente Moerdijk de volgende onderdelen op te pakken: eerder en beter in beeld door middel van de verbeterde meldcode en ouderenmishandeling.

  Huiselijk geweld en kindermishandeling is van alle tijden en komt voor in alle lagen van de bevolking, in stedelijke en plattelandsgebieden. We weten echter nog te laat en te weinig achter welke voordeuren het zich afspeelt en wie erbij betrokken zijn. Het is een omvangrijk maatschappelijk probleem.
  Gemeenten hebben een belangrijke wettelijke verantwoordelijkheid en opdracht voor de veiligheid en het welzijn van hun inwoners, jong en oud. Om die reden hebben de gemeenten in West-Brabant de handen ineen geslagen om huiselijk geweld en kindermishandeling te voorkomen, terug te dringen, de schade ervan te beperken en de vicieuze cirkel van geweld, de overdracht van generatie op generatie te doorbreken. Hiertoe is het ‘Regionaal programma Geweld hoort nergens thuis’ opgesteld. Dit vormt voor de 16 gemeenten een kader voor activiteiten gericht op het bestrijden van huiselijk geweld en kindermishandeling.
  Het doel is de omvang en ernst van huiselijk geweld en kindermishandeling terug te dringen en duurzaam te stoppen. Dit willen we doen door als gemeenten samen met onze inwoners, instellingen op het gebied van welzijn, zorg en veiligheid, vrijwilligersorganisaties en ervaringsdeskundigen een veilig netwerk te vormen rondom de (potentiële) slachtoffers, (potentiële) daders en hun sociale omgeving. We doen hierbij lokaal wat kan en (boven)regionaal wat moet.
  Door het uitvoeren van het vastgestelde regionale programma wordt hier een impuls aan gegeven, die wordt verstevigd door als gemeente daarop aansluitend concrete lokale acties te formuleren.  Lokale speerpunten voor 2020 en 2021 worden ‘eerder en beter in beeld’ ,waarbij ingezet wordt op de verbeterde meldcode voor de eigen organisatie, voor jeugd- en Wmo aanbieders en onderwijs, en oudermishandeling. 

 10. Mandatering bevoegdheden in het kader van de Jeugdwet

  Het college besluit:

  1. In te stemmen met het mandateren van bevoegdheden op grond van de Jeugdwet, een en ander zoals weergegeven in het ‘mandaatbesluit Jeugd’;
  2. Deze mandaten op te nemen in de mandaatregeling gemeente Moerdijk.

  In de Jeugdwet is bepaald dat het college van burgemeester en wethouders een groot aantal bevoegdheden heeft gekregen voor de uitvoering van de zorg voor de jeugd. Het college heeft taken en bevoegdheden echter deels gemandateerd. Door een volledige mandatering van deze bevoegdheden werkt onder andere het toekennen, afwijzen of intrekken van een jeugdwetvoorziening in de praktijk efficiënter.

 11. Voortzetten samenwerking met Jeugdcultuurfonds en Jeugdsportfonds 2020

  Het college besluit:

  1. Akkoord te gaan met de samenwerkingsovereenkomst met Jeugdcultuurfonds voor de projectperiode van één jaar. Ingaande vanaf 01-01-2020 tot en met 31-12-2020.
   1. Hiervoor gebruik te maken van het opgebouwde startbedrag bij het Jeugdcultuurfonds in de gemeente Moerdijk van € 22.444 volgens het Jaarverslag 2018. Indien het Jeugd-cultuurfonds gedurende het jaar een tekort oploopt door betaalde aanvragen, zal het benodigde bedrag beschikbaar worden gesteld met een maximale hoogte van € 5.000.
   2. De eventuele bijdrage te dekken uit de beschikbaar gestelde middelen voor armoede-beleid productnummer 6614400/44259.
  2. Akkoord te gaan met de samenwerkingsovereenkomst met Jeugdsportfonds voor de projectperiode van één jaar. Ingaande vanaf 01-01-2020 tot en met 31-12-2020.
   1. Hiervoor een bedrag van € 48.000 beschikbaar stellen in het komende jaar. Van dit bedrag wordt € 28.000 beschikbaar gesteld aan zwemonderwijs en € 20.000 aan reguliere aanvragen.
   2. Dit bedrag te dekken uit de beschikbaar gestelde middelen voor armoedebeleid productnummer 6614400/44259.
  3. De Raad hierover te informeren door middel van een raadsinformatiebrief RIB.

  In 2012 heeft de Raad besloten om naast het Jeugdsportfonds ook een Jeugdcultuurfonds in te richten. Het Jeugdsportfonds en het Jeugdcultuurfonds geven kinderen, waarvan de financiële thuissituatie het niet toelaat, de gelegenheid om te sporten en deel te nemen aan culturele activiteiten.
  In 2018 was het deelnameaantal van het Jeugdcultuurfonds met 18 kinderen al aanzienlijk hoger dan het aantal van 8 kinderen in 2017. Wij hopen dat dit aantal nog verder zal toenemen. Het Jeugdsportfonds zorgde er in 2018 voor dat 166 kinderen konden sporten.

 12. Nota Grondbeleid 2013 - 2016

  Het college besluit:
  Door middel van een informatiebrief het presidium voor te stellen om de Koers van de Nota Grondbeleid 2013 - 2016 aan te houden tot de invoering van de omgevingswet 2021.

  De koers voor het huidige Grondbeleid moet aan deze nieuwe wetsontwikkelingen getoetst worden en vervolgens mogelijk (deels) herzien. Het is daarom weinig zinvol om de huidige Nota Grondbeleid 2013-2016 nu nog te actualiseren. Gelet op deze wetgevingsontwikkelingen starten we in 2020 met een integrale herziening van de Nota Grondbeleid, gekoppeld aan de Omgevingswet. Deze integrale herziening wordt naar verwachting begin 2021 aan de raad voorgelegd.