Beslissing op bezwaarschrift ondergrondse containers

Het college besluit:

  1. Het bezwaarschrift conform het advies van de vaste adviescommissie voor de bezwaarschriften d.d. 26 september 2019 ongegrond te verklaren;
  2. Bezwaarmaakster conform inliggende conceptbrief informeren.

Bezwaarmaakster heeft bezwaar gemaakt tegen de aanwijzing van de locatie Molenstraat / Haveneind als plaats voor een ondergrondse glascontainer. De commissie stelt vast dat door het college is getoetst aan de criteria betreffende: bereikbaarheid, verkeersveiligheid, loopstand, ondergrondse infrastructuur, parkeerplaatsen, bomen en groenvoorziening en inpassing in openbare ruimte en overige ruimtelijke aspecten. De vaste adviescommissie voor de bezwaarschriften is met het college van mening dat de betreffende locatie voldoet aan de vastgestelde criteria.