Geweld hoort nergens thuis

Het college besluit:

  1. Het regionaal programma ’Geweld hoort nergens thuis’ aangeboden door de stuurgroep Veilig thuis met daarin de drie actielijnen voor de komende periode (2019-2021), te weten eerder en beter in beeld, stoppen en duurzaam oplossen en specifieke groepen vast te stellen;
  2. Op basis van dit programma team MO de opdracht te geven een vertaling te maken van het regionale programma naar de Moerdijkse situatie met concrete acties en hierbij de gehele organisatie en onze maatschappelijke partners betrekken, zowel bestuurlijk als in de uitvoering;
  3. Als speerpunten voor de gemeente Moerdijk de volgende onderdelen op te pakken: eerder en beter in beeld door middel van de verbeterde meldcode en ouderenmishandeling.

Huiselijk geweld en kindermishandeling is van alle tijden en komt voor in alle lagen van de bevolking, in stedelijke en plattelandsgebieden. We weten echter nog te laat en te weinig achter welke voordeuren het zich afspeelt en wie erbij betrokken zijn. Het is een omvangrijk maatschappelijk probleem.
Gemeenten hebben een belangrijke wettelijke verantwoordelijkheid en opdracht voor de veiligheid en het welzijn van hun inwoners, jong en oud. Om die reden hebben de gemeenten in West-Brabant de handen ineen geslagen om huiselijk geweld en kindermishandeling te voorkomen, terug te dringen, de schade ervan te beperken en de vicieuze cirkel van geweld, de overdracht van generatie op generatie te doorbreken. Hiertoe is het ‘Regionaal programma Geweld hoort nergens thuis’ opgesteld. Dit vormt voor de 16 gemeenten een kader voor activiteiten gericht op het bestrijden van huiselijk geweld en kindermishandeling.
Het doel is de omvang en ernst van huiselijk geweld en kindermishandeling terug te dringen en duurzaam te stoppen. Dit willen we doen door als gemeenten samen met onze inwoners, instellingen op het gebied van welzijn, zorg en veiligheid, vrijwilligersorganisaties en ervaringsdeskundigen een veilig netwerk te vormen rondom de (potentiële) slachtoffers, (potentiële) daders en hun sociale omgeving. We doen hierbij lokaal wat kan en (boven)regionaal wat moet.
Door het uitvoeren van het vastgestelde regionale programma wordt hier een impuls aan gegeven, die wordt verstevigd door als gemeente daarop aansluitend concrete lokale acties te formuleren.  Lokale speerpunten voor 2020 en 2021 worden ‘eerder en beter in beeld’ ,waarbij ingezet wordt op de verbeterde meldcode voor de eigen organisatie, voor jeugd- en Wmo aanbieders en onderwijs, en oudermishandeling.