Onderwijs Huisvesting Programma 2020

Het college besluit:

 1. In te stemmen, op grond van artikel 31 van de verordening voorzieningen huisvesting onderwijs Moerdijk (2016), met de prijsbijstelling normbedragen onderwijshuisvesting 2017, 2018, 2019, de eenmalige verhoging 2019 en 2020:
  1. nieuwbouw en uitbreiding:
   2017: 0,9644  index
   2018:  1,0856  index
   2019:  1,40  eenmalige verhoging
   2019:  1.0663 index
   2020: 1,0608  index;
  2. eerste inrichting (onderwijsleerpakket en meubilair / leer- en hulpmiddelen):
   2017: 0,9966 index
   2018: 1,0194 index
   2019:  1,00 eenmalige verhoging
   2019: 1,0233 index
   2020: 1,0251 index;
 2. In te stemmen met het Onderwijs Huisvesting Programma 2020 (OHP 2020) en Onderwijs Huisvesting Overzicht 2020;
 3. Het bekostigingsplafond voor 2020 vast te stellen op totaal € 165.548,--;
 4. In te stemmen met het dekken van de financiële lasten van het OHP 2020 van totaal € 165.548,--, waarbij de kapitaallasten van het  voorbereidingskrediet voor vervangende nieuwbouw basisschool De Hoeksteen voor € 156.060,00 reeds verwerkt zijn in de door de raad vastgestelde begroting 2020 en de extra kapitaallasten van de investering als gevolg van de indexering voor 2020 te verwerken in de begrotingswijziging behorend bij de 1e bestuursrapportage 2020. Ook de beschikbaarstelling van het voorbereidingskrediet van € 165.548,00 zal in deze begrotingswijziging worden opgenomen;
 5. In te stemmen met het in kennis stellen van de schoolbesturen van het OHP 2020, het Onderwijs Huisvesting Overzicht 2020 en de prijsbijstelling normbedragen onderwijs huisvesting 2017, 2018, 2019 en 2020;
 6. In te stemmen met het in kennis stellen van de raad met bijgevoegde raadsinformatiebrief van het OHP 2020 en het Huisvesting Overzicht 2020.

Op basis van artikel 31 van de verordening voorzieningen huisvesting onderwijs Moerdijk (2016) is het college belast met de vaststelling van de bijgestelde normbedragen in de verordening.
De prijsbijstellingen vanaf 2016 tot en met 2020 zijn door de VNG bekend gemaakt voor de omzetting van de normbedragen prijsniveau 2016 naar prijsniveau 2020.
Het college stelt jaarlijks het Onderwijs Huisvesting Programma en Onderwijs Huisvesting Overzicht  vast, op basis van de ingediende aanvragen van de schoolbesturen. Stichting De Waarden heeft voor basisschool De Hoeksteen een aanvraag voor ‘voorbereidingskrediet voor vervangende nieuwbouw’ ingediend voor 2020. De raad heeft op 7 december 2018 reeds de locatiestudie voor project 187. Schoolontwikkeling Zevenbergschen Hoek vastgesteld, waarin is ingezet op de realisatie van een multifunctionele accommodatie met o.a. nieuwbouw van de basisschool op de locatie van het huidige school-gebouw en gemeenschapshuis. Het streven is om in de multifunctionele accommodatie tevens onder te brengen het gemeenschapshuis, de kinderopvang en een steunpuntfunctie (Huis van de Wijk).
Het college heeft besloten het voorbereidingskrediet van € 165.548,-- voor dit bouwplan voor basisschool De Hoeksteen in 2020 beschikbaar te stellen en het op te nemen in het Onderwijs Huisvesting Programma 2020. Er zijn derhalve geen afgewezen aanvragen geplaatst op het Onderwijs Huisvesting Overzicht 2020.
Over het door het college op 3 september 2019 voorgenomen concept Onderwijs Huisvesting Programma 2020 en concept Onderwijs Huisvesting Overzicht 2020, heeft op 30 september 2019 overleg met de schoolbesturen plaatsgevonden. Alle schoolbesturen hebben ingestemd. Het college kan daarom overgaan tot definitieve vaststelling.