Voorlopige subsidieverlening 2020 stichting Stoffer en Blik (Theater de Schuur)

Het college besluit:

  1. Op grond van de Algemene Subsidieverordening gemeente Moerdijk stichting Stoffer en Blik in 2020 een voorlopige subsidie van € 36.000 te verlenen, waarvan € 9.000 voor amateurgroepen en professionele theatervoorstellingen en € 27.000 voor de inzet van een theatertechnicus.
  2. In te stemmen met het voorstel van Stoffer en Blik om de subsidie voor de inzet van de theatertechnicus te mogen spreiden over de jaren 2019, 2020 en 2021. 
  3. In te stemmen met de subsidiebeschikking 2020 voor stichting Stoffer en Blik.
  4. De subsidie van  € 36.000,- ten laste te brengen van productnummer 6540000 Kunstbeoefening en –bevordering- kostensoort 44259 budgetsubsidies.

Het college verleent voor het jaar 2020 een voorlopige subsidie van totaal € 36.000 aan stichting Stoffer en Blik. De stichting exploiteert Theater de Schuur in Zevenbergen. Jaarlijks ontvangt de stichting een subsidie voor de activiteiten die in het theater plaatsvinden. Voor de diverse amateurtheatergroepen ontvangt Stoffer en Blik een subsidiebedrag van € 1.500. Daarnaast wordt voor tien  professionele voorstellingen een subsidie verleend van € 7.500.
Voor de jaren 2019, 2020, 2021 ontvangt de stichting een tijdelijke subsidie van € 27.000 per jaar voor de inzet van theatertechnisch personeel (verdere professionalisering van het personeel), aldus besloten door de raad op 27 september 2018. De stichting huurt een theatertechnicus (mbo 4 afgestudeerd) in voor het zelfstandig uitvoeren van technische taken en scholing van de vrijwilligers. In 2021 zal er met Stichting Stoffer en Blik worden geëvalueerd.
De verbouwing aan het dak van theater de Schuur is naar voren gehaald en de uitvoering heeft plaatsgevonden in de zomer van 2019. De hierdoor niet ingezette middelen voor de inzet van de theatertechnicus mogen gespreid worden over de jaren 2019, 2020 en 2021.
Daarnaast had de raad op 27 september 2018 ingestemd met het beschikbaar stellen van een bedrag van € 34.000 voor een eenmalige bijdrage aan de investering voor de bouw en aanschaf van een nieuwe tribune en eigentijdse technische apparatuur. Hierover worden naar verwachting in 2020 afspraken gemaakt. De totale eenmalige investering voor een nieuwe tribune en apparatuur bedraagt ca. € 85.000.