Definitieve toekenning financiële bijdrage voor Taalpunt Werkplein in 2018 en uitbetaling financiële bijdrage voor Taalpunt Werkplein in 2019

Het college besluit:

  1. De financiële bijdrage van € 1000,- voor het Taalpunt Werkplein in 2018 definitief vast te stellen.
  2. De financiële bijdrage van € 1000,- voor het Taalpunt Werkplein in 2019 uit te betalen en dit  ten laste te brengen van productnummer 6482000/44259.

In mei 2017 is in bestuurlijk overleg laaggeletterdheid in De6 verband de wens uitgesproken om een Taalpunt te vestigen op beide locaties van het Werkplein. Dat heeft geresulteerd in bestuurlijke besluitvorming door uw college op 17 december 2017 om hiervoor in 2018 en 2019 tweemaal € 1.000,- beschikbaar te stellen. Ook de overige gemeenten in de De6 regio namen dat besluit, en vanuit de Stichting Lezen en Schrijven is voor beide jaren een bedrag van € 10.000,- beschikbaar gesteld. Daarbij is afgesproken dat de financiële middelen zouden worden overgemaakt aan de Bibliotheek VANnU. De bijdrage over 2018 is in april 2018 overgemaakt. Het college wordt voorgesteld om de bijdrage over 2019 in december 2019 over te maken.