Gedogen van uitvoeren van werkzaamheden van de werktuigenloods vooruit-lopend op de afgifte van definitieve omgevingsvergunning

Het college besluit:

  1. De uitvoering van de bouwwerkzaamheden vanaf week 22 2019 te gedogen, vooruitlopend op de definitieve verlening van de omgevingsvergunning voor het bouwen van werktuigenberging, handelen met gevolgen voor beschermde natuurgebieden en het veranderen van de inrichting (revisievergunning milieu) totdat de definitieve omgevingsvergunning fase 1 en 2 hiervoor is verleend. Het gedoogverzoek heeft enkel betrekking op de realisatie van de werktuigenberging. Alle overige werkzaamheden zoals het vervangen van stalsystemen mogen pas worden uitgevoerd nadat de daarvoor vereiste omgevingsvergunning is verleend.
  2. In afwijking van de Beleidsregel Gedogen gemeente Moerdijk 2017 de mogelijkheid tot het kenbaar maken van zienswijzen door belanghebbenden achterwege te laten, gelet op het feit dat daarmee alsnog week 22 in 2019 niet haalbaar is.

Aan de Gebroeders Aarts aan de Klaverpolderseweg 4 te Moerdijk is op 24 april 2013 een omgevingsvergunning verleend voor het uitbreiden van een jongveestal. Deze staluitbreiding is nooit gerealiseerd. Reeds enige tijd is de aanvraag omgevingsvergunning in behandeling voor onder andere een werktuigenloods, wijzigen van een stalsysteem en het reviseren van de milieuactiviteit. De werktuigenloods is gepositioneerd daar waar eerder de jongveelstal is vergund. Onderdeel van de aanvraag is een toestemming van Gedeputeerde Staten op grond van de Wet natuurbescherming in verband met verlaging van de uitstoot van ammoniak. De milieueffecten door het toepassen van een nieuwer stalsysteem nemen hierdoor af. Desondanks is genoemde toestemming wel noodzakelijk. De aanvraag daartoe is inmiddels bij GS ingediend maar hierop is nog niet besloten.  De aanvraag omgevingsvergunning kan om die reden nog niet voortgezet worden in de procedure. Naar verwachting zal de besluitvorming pas in de 2e helft van 2019 plaatsvinden. Doordat voorafgaand aan de aanvraagprocedure een milieueffectbeoordeling (mer-aanmelding) moest plaatsvinden, heeft het indienen van de aanvraag vertraging opgelopen. De heiwerkzaamheden staan echter al geruime tijd in week 22 van dit jaar gepland. Om bovenstaande reden is het niet meer haalbaar om de vergunningsprocedure vóór die datum af te ronden. Gezien de mer-aanmeldingsprocedure alsmede de aangeleverde documenten in de aanvraag voor het bouwwerk, is voldoende aannemelijk gemaakt dat de werktuigenloods vergunbaar is. Om die reden worden de werkzaamheden ter uitvoering van de werktuigenloods gedoogd.