Gedoogverklaring voor de illegale toepassing van IBC- bouwstoffen als funderings-materiaal onder een bedrijfsgebouw in Moerdijk

Het college besluit:

  1. De illegale toepassing van IBC- bouwstoffen als funderingsmateriaal onder een bedrijfsgebouw in Moerdijk onder voorwaarden te gedogen
  2. In te stemmen met het “Plan van aanpak IBC-bouwstof, Moerdijk, projectnummer 437240, definitief revisie 03, d.d. 19 juli 2019.

Door het bedrijf zijn voorafgaand aan de bouw van een bedrijfsgebouw in Moerdijk op illegale wijze IBC-bouwstoffen toegepast als funderingsmateriaal. Algehele verwijdering van deze bouwstoffen is alleen mogelijk sloop en het opnieuw aanbrengen van de bedrijfsvloeren en bestrijdingskosten van overlast. De hierbij geraamde kosten wegen niet op tegen het belang van totale verwijdering van genoemde bouwstoffen. Het bedrijf heeft daarom een plan van aanpak opgesteld voor een alternatieve oplossing. Hierbij wordt een volledige bovenafdichting gerealiseerd en de grondwaterstand met behulp van een drainagesysteem verlaagd, waardoor de IBC-bouwstof geen contact meer heeft met het grondwater. Daarnaast worden er voorzieningen getroffen om de veroorzaakte grond(water)-verontreiniging te beheersen en controleren. De Omgevingsdienst Midden en West-Brabant (OMWB) heeft dit Plan van Aanpak beoordeeld en daarvoor een geohydrologisch advies ingewonnen bij een onafhankelijk adviesbureau. Hieruit blijkt dat dit plan voldoende waarborgen biedt om (verdere) nadelige gevolgen voor het milieu te voorkomen. Het college gedoogt daarom de aanwezigheid van deze illegaal toegepaste bouwstoffen onder voorwaarde dat het bedrijf en eventuele rechtsopvolgers de in het vastgestelde plan van aanpak genoemde voorwaarden en maatregelen treft en deze blijft naleven.