Het realiseren van een nieuwe woning en het aanleggen van een inrit op de locatie Noordschans tussen nummer 29 en 31 te Klundert

Het college besluit:

  1. De gemeenteraad te informeren over het bouwplan op de locatie Noordschans tussen nummer 29 en 31 te Klundert, zoals verwoord in de raadsinformatiebrief.
  2. Een ontwerp-omgevingsvergunning ter inzage leggen en toe te sturen aan diverse betrokken bestuursorganen.
  3. Indien er geen zienswijzen tegen de ontwerp-omgevingsvergunning worden ingediend, de definitieve omgevingsvergunning te verlenen.

Op 11 december 2018 is de aanvraag omgevingsvergunning ingediend voor het realiseren van een nieuwe woning en het aanleggen van een inrit op de locatie Noordschans tussen nummer 29 en 31 te Klundert. De aanvraag is in strijd met het geldend bestemmingsplan omdat het bestaande aantal woningen niet mag uitbreiden en op de planlocatie een bouwvlak ontbreekt. Om medewerking te kunnen verlenen aan deze aanvraag is de uniforme voorbereidings-procedure gevoerd. Door middel van een ruimtelijke onderbouwing is aangetoond dat de ontwikkeling van een nieuwe woning op deze locatie ook ruimtelijk acceptabel is. Het college heeft besloten om medewerking te verlenen aan dit initiatief.