Ontwerp saneringsprogramma Wet geluidhinder woningen met geluidsbelasting door wegverkeerslawaai van de Provinciale weg N285, De Langeweg, Prins Hendr

Het college besluit:

  1. Het ontwerp geluidsaneringsprogramma Wet geluidhinder voor woningen met geluidsbelasting door wegverkeerslawaai van de provinciale weg N285, De Langeweg, Prins Hendrikstraat en Kerkhofweg vast te stellen en vrij te geven voor inspraak.
  2. Bewoners en woningeigenaren hiervan op de hoogte te stellen middels bijgaande brief.
  3. De raad te informeren middels een raadsinformatiebrief

In Moerdijk zijn er diverse woningen die als gevolg van het wegverkeer mogelijk een te hoge geluidsbelasting hebben. Deze woningen zijn door de gemeente aangemeld volgens de wettelijke procedure op de zogenoemde “B-lijst” en “Eindmeldingenlijst”. Voor de woningen in Zevenbergen op deze lijsten is eerder een saneringsprogramma opgesteld. Het gaat om de woningen met een geluidsbelasting door wegverkeerslawaai van de provinciale weg N285, De Langeweg, Prins Hendrikstraat en Kerkhofweg. Dit saneringsprogramma is opgesteld voor een aanvraag voor subsidie in het kader van de Subsidieregeling sanering wegverkeerslawaai.
Voorgesteld was om op de Hazeldonkse Zandweg binnen de bebouwde kom ‘stil asfalt’ aan te leggen en daarnaast bij alle woningen te onderzoeken of gevelmaatregelen mogelijk en nodig zijn. Het college heeft op 5 september 2017 ingestemd met het ontwerp saneringsprogramma. Het ontwerp saneringsprogramma heeft vanaf 20 september tot en met 1 november 2017 gedurende zes weken ter inzage gelegen. Hierop zijn geen zienswijzen binnengekomen.
In het coalitieakkoord is afgesproken de entree Hazeldonkse Zandweg en de omgeving aan te pakken. Omdat een voorstel direct consequenties heeft voor het geluidsaneringsprogramma, en de daarin voorgestelde maatregelen, is het geluidsaneringsprogramma aangepast en zijn de woningen langs de Hazeldonkse Zandweg uit dit plan gehaald. Deze woningen worden na de herinrichting van de Hazeldonkse Zandweg opnieuw bekeken.
Door Bureau Sanering Verkeerslawaai is aangegeven dat gewijzigd vaststellen van het eerdere plan niet mogelijk is en een nieuw ontwerp plan ter inzage moet worden gelegd. Tevens wordt voorgesteld om de betreffende bewoners en woningeigenaren middels bijgesloten brief te informeren over het ontwerp saneringsplan. Na definitieve vaststelling van het saneringsprogramma kan subsidie voor het onderzoek naar en de eventuele uitvoering van de gevelmaatregelen worden aangevraagd.

Na toekenning van de subsidie worden alle betrokken woningeigenaren persoonlijk benaderd met het verzoek mee te werken aan verdere onderzoeken. Deze onderzoeken kunnen bestaan uit een visuele beoordeling aan de buitenzijde van de betrokken woningen, of een beoordeling en opmeting van de woningen aan de binnenzijde. Een en ander is afhankelijk van de hoeveelheid geluid op de gevel. Tevens wordt nagegaan in hoeverre het geluidisolatieproject kan worden gecombineerd met onderzoek naar en uitvoering van energiebesparende maatregelen.