Oplossing gedeelte gemeentelijke PFAS-problematiek door het aanwijzen van locatie Vlietweg 3a in Klundert als tijdelijk gronddepot.

Het college besluit:

  1. Het gemeentelijk terrein Vlietweg 3a in Klundert in te zetten als depot voor maximaal 3 jaar voor de opslag van grond afkomstig uit in ieder geval de Julianalaan te Helwijk, de Bult van Pars te Klundert en onderhoudswerkzaamheden om zo (toekomstige) stagnatie te voorkomen;
  2. Het terrein beschikbaar te stellen aan Van Doorn recycling uit Schijndel als depothouder en -beheerder voor het tijdelijk opslaan van grond uit werken van de gemeente Moerdijk;
  3. Op het moment dat er meer duidelijkheid is omtrent het handelingskader PFAS een besluit te nemen over de grond in het tijdelijk depot;
  4. Herontwikkeling van (een deel van) het terrein met minimaal 1,5 jaar uit te stellen;
  5. De raad te informeren met een raadsinformatiebrief.

De grondmarkt in Nederland is op slot gezet vanwege de vaststelling van het Tijdelijk Handelingskader PFAS. Het handelingskader heeft ervoor gezorgd dat grondverplaatsing bijna nergens meer mogelijk is. De meeste grondbanken hebben de poorten gesloten voor alle grond waarin ook maar een klein beetje PFAS aanwezig is. Grondbanken die nog wel grond aannemen, doen dit tegen extreem hoge prijzen. De PFAS-problematiek heeft ook een directe impact op projecten in Moerdijk. Het project Julianalaan in Helwijk en de Bult van Pars in Klundert zijn projecten waar de gemeente op dit moment met forse meerkosten geconfronteerd wordt om de grond af te voeren. Ook de onderhoudswerkzaamheden, zoals bij calamiteiten, hebben last van de huidige PFAS-kaders. Waar deze grond voorheen ongekeurd mocht worden afgevoerd, is dit door de onzekerheden rondom PFAS niet meer toegestaan. Er is gezocht naar een alternatieve oplossing in de vorm van het aanwijzen van een opslagterrein. Door het oprichten van een tijdelijk gemeentelijk gronddepot heeft de gemeente voor in ieder geval de lopende projecten meer tijd om een oplossing voor de lange termijn te vinden. Stagnatie en meerkosten worden hiermee voorkomen. Een gemeentelijke gronddepot kan ook een oplossing bieden voor toekomstige projecten. Het gemeentelijke terrein aan de Vlietweg 3a te Klundert is relatief eenvoudig in te richten en te gebruiken als tijdelijke grondopslag. Het college wordt gevraagd om de locatie aan de Vlietweg 3a in Klundert in te richten als tijdelijk gronddepot voor een periode van 0,5 jaar met mogelijkheid tot verlenging met maximaal 3 jaar.