Starten met uitvoering compensatie Geluidsoverlast HSL bij woningen in Zevenbergschen Hoek vanuit bestedinqskader.

Het college besluit:

  1. Vooruitlopend op het besluit van de raad op 12 december te starten met de uitvoering van onderzoek voor isolatie van de 11 woningen en te starten met de mogelijke maatregelen die uit het onderzoek komen voor maximaal € 25.000,-.
  2. De raad te laten besluiten:
    1. Vooruitlopend op het betaalbaar stellen van budget voor geluidsanering door het ministerie van I&W een krediet beschikbaar te stellen van € 868.000,- voor het treffen van maatregelen om de geluidsoverlast van bewoners langs de HSL-Zuid in Zevenbergschen Hoek te beperken;
    2. Een reserve geluidsanering HSL-Zuid te vormen en € 868.000,- die via het gemeentefonds door het ministerie van I&W betaalbaar wordt gesteld in deze reserve te storten;
    3. Deze reserve vervolgens in te zetten ter dekking van de kosten van de maatregelen tegen geluidssanering

De gemeente Moerdijk krijgt budget voor het uitvoeren van geluidsmaatregelen bij woningen in Zevenbergschen Hoek. Het ministerie van I&W heeft dit bevestigd in juli 2019. Op basis van deze toezegging kan worden gestart met de uitwerking en besteding.
Via een gezamenlijk traject met vertegenwoordigers van de bewoners van de 11 woningen, het dorp, de gemeente, het ministerie en Prorail is verkend welke mogelijkheden en wensen er zijn. Vooruitlopend op de vaststelling van het krediet heeft het college besloten om te starten met het onderzoeken naar de aanvullende (doelmatige) geluidsisolerende maatregelen aan de 11 woningen, waarmee het geluid binnen in de woning wordt verminderd. Daarnaast is de wens uitgesproken om ook iets te betekenen voor de woningen die weliswaar net onder de norm zitten, maar wel geluidsoverlast ondervinden. Tevens starten we de uitwerking voor deze woningen.