Verlenging opdracht werkgeverschap Combinatiefuncties Sport en Welzijn Moerdijk (Meer Moerdijk) voor de jaren 2020 en 2021.

Het college besluit:

  1. De opdracht werkgeverschap Combinatiefuncties aan Sport en Welzijn Moerdijk te verlengen voor de jaren 2020 en 2021 tegen nu geldende prijzen (prijspeil 2019).
  2. De kosten hiervan € 490.336 excl. BTW ten laste te brengen van de producten:
    • Jeugdvoorzieningen € 158.283 (nr. 6670400)
    • Sport en Bewegen in de buurt € 270.361 (nr. 6530303)
    • Kunstbeoefening en –bevordering € 61.692 (nr. 6654000)
  3. Sport en Welzijn Moerdijk hiervan op de hoogte te stellen middels bijgaande brief.

Het college heeft besloten om de opdracht werkgeverschap Combinatiefuncties aan Sport en Welzijn Moerdijk te verlengen voor de jaren 2020 en 2021. Sinds 1-1-2018 werken de buurt-sportcoaches, cultuurcoach en jongerenwerkers (ondersteund door een communicatiemede-werker en begeleid door een coachend leidinggevende) onder de naam Meer Moerdijk aan één visie: de inwoners, met name de doelgroep jeugd, voldoende handvaten en aanbod te bieden zodat zij zich op een gezonde en veilige manier kunnen ontwikkelen.
Afgelopen twee jaar hebben de buurtsportcoaches zich ingezet om de sportparticipatie te vergroten, zowel bij verenigingen als op scholen en na school. Er zijn boekjes uitgegeven, waarbij verenigingen sport of cultuur proeflessen aanbieden aan jeugd, senioren en mensen met een beperking. Bij het boekje voor de jeugd is dit inmiddels opgelopen tot meer dan 70 aanbieders. De cultuurcoach heeft scholen gestimuleerd en begeleid bij de ontwikkeling tot cultuurloperschool (van 7 naar 14 scholen) en afnemen van het kunstmenu (15 scholen). Zij zijn intermediairs voor het Jeugd Fonds Sport en Cultuur. De jongerenwerkers hebben een preventieve rol met betrekking tot overlast in de buurt en het in beeld krijgen van (hulp)vragen bij jongeren. Ze coachen en stimuleren jongeren in hun ontwikkeling en bij het ontdekken van hun talenten. Jongerencentrum de Tune heeft zich doorontwikkeld en er is inmiddels een muziekstudio en keuken bijgekomen.
We zijn tevreden over de wijze van uitvoering en gaan graag verder met Meer Moerdijk. Komende jaren gaan we verder met het vergroten en versterken van het sport- en cultuuraanbod door nog meer vraaggericht te werken, passend bij de behoeften van de inwoners. We zetten in op het vergroten van de verbinding tussen jeugd, sport en cultuur, bijvoorbeeld door het vergroten van het naschools aanbod en het stimuleren van nog meer scholen richting cultuurloperscholen. Ook zal het contact met (sport)verenigingen worden geïntensiveerd om vitale verenigingen te hebben en houden. In afstemming en samenwerking met het CJG wordt de inzet van de jongerenwerkers en het jongerencentrum doorontwikkeld, zodat de jongeren ondersteuning krijgen waar nodig en begeleid worden in hun (talent)ontwikkeling.