Verzoek om financiële ondersteuning vanuit de Wmo door Stichting Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg (VPTZ) West-Brabant en Tholen

Het college besluit:

  1. Het verzoek om financiële ondersteuning door Stichting VPTZ West-Brabant en Tholen af te wijzen op grond van artikel 10 lid 1 sub a van de Algemene Subsidieverordening Moerdijk 2015, omdat de te subsidiëren activiteiten niet of niet in overwegende mate gericht zijn op de gemeente en haar ingezetenen, en artikel 10 lid 2 sub a , omdat niet is aangetoond dat de subsidie noodzakelijk is voor het verrichten van de activiteiten waarvoor deze wordt aangevraagd; en
  2. Stichting VPTZ West-Brabant en Tholen met bijgaande brief te informeren over uw besluit.

Stichting VPTZ West-Brabant en Tholen heeft op 4 oktober jl. een verzoek om financiële ondersteuning ingediend bij de gemeente Moerdijk. De VPTZ is op zoek naar structurele extra financiering voor hun werkzaamheden en heeft daarom de 10 gemeenten waar zij actief zijn aangeschreven (of gaan dit doen) met dit verzoek. Zij zijn actief in Roosendaal, Bergen op Zoom, Woensdrecht, Halderberge, Tholen, Steenbergen, Etten-Leur, Rucphen, Zundert en Moerdijk (1/3). De vrijwilligers van de VPTZ ontlasten de mantelzorgers in een terminale palliatieve situatie zodat zij even op adem kunnen komen. Ook zijn zij van waarde voor de cliënt als luisterend oor en in de meer verzorgende taken. De vrijwillige zorg van de VPTZ wordt op dit moment bekostigd vanuit een subsidie van het ministerie van VWS en aanvullende fondsen en giften. Om verbeteringen door te voeren in de relationele en organisatorische kwaliteit, voldoende publiciteit te geven en vrijwilligers te trainen, werven en te begeleiden wil de stichting doorgroeien naar een groter budget per jaar.
Zij kiezen voor een uitbreiding van de activiteiten en niet voor een herschikking van de huidige activiteiten. Er zijn nog te veel vragen of een aanvullende financiering van de gemeente noodzakelijk is om de basistaken uit te voeren ten behoeve van de inwoners van de gemeente Moerdijk. Het college heeft daarom het subsidieverzoek afgewezen.