Wijziging beslissing op bezwaar met betrekking tot het verzoek om nadeelcompensatie van Gebroeders Verkooijen Distributie b.v.

Het college besluit:
De beslissing op bezwaar d.d. 17 mei 2017 te wijzigen in die zin dat het besluit tot afwijzing van het verzoek om nadeelcompensatie in stand blijft maar dat de motivering verbeterd wordt.

Op 20 mei 2016 heeft uw college besloten het verzoek van Gebroeders Verkooijen Distributie b.v. (hierna te noemen Gebroeders Verkooijen) om toekenning van nadeelcompensatie af te wijzen. Tegen dit besluit is door Gebroeders Verkooijen bezwaar en beroep ingesteld. Tegen de uitspraak van de rechtbank heeft uw college hoger beroep ingesteld bij de Raad van State.
Op 21 maart 2019 heeft een zitting plaatsgevonden bij de Raad van State. De Afdeling heeft toen partijen verzocht om nader in overleg te gaan om tot een nieuwe schadeberekening te komen, op basis van nog door Gebroeders Verkooijen aan te leveren gegevens. Op 13 mei jl. zijn deze gegevens door Gebroeders Verkooijen aangeleverd. SAOZ heeft aan de hand hiervan een nieuw advies uitgebracht. Aan de hand van dit advies wordt nu voorgesteld om het besluit van 17 mei 2017 in die zin te wijzigen dat de motivering aangepast wordt.