Wijziging diverse gemeenschappelijke regelingen en aansluiting gemeenschappelijke regelingen bij werkgeversvereniging VNG.

Het college besluit:
In te stemmen met het raadsvoorstel waarin de raad gevraagd wordt:

  1. Geen bedenkingen of wensen te uiten ten aanzien van die besluiten van besturen van gemeenschappelijke regelingen waarbij de gemeente deelnemer is om aan te sluiten bij de Werkgeversvereniging gemeentelijke gemeenschappelijke regelingen.
  2. Waar aan de orde, toestemming te verlenen tot wijziging van de gemeenschappelijke regeling waarbij de gemeente deelnemer is waardoor aansluiting bij een rechtspersoon of een samenwerking op grond van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen mogelijk wordt gemaakt.

Per 1 januari 2020 treedt de Wet normalisatie rechtspositie ambtenaren (Wnra) in werking. De Wnra heeft ook gevolgen voor die gemeenschappelijke regelingen die zelf personeel in dienst hebben. Ook het personeel van deze gemeenschappelijke regelingen komt te vallen onder het gewone arbeidsrecht. Omdat gemeenschappelijke regelingen geen lid kunnen zijn van de VNG (die voor de aangesloten gemeenten ook als werkgeversvereniging fungeert) heeft de VNG besloten om voor de gemeenschappelijke regelingen een eigen werkgeversvereniging op te richten. Hierdoor kunnen de gemeenschappelijke regelingen via die vereniging toch een landelijke CAO sluiten met de vakbonden. Gemeenschappelijke regelingen kunnen zich aansluiten bij de werkgeversvereniging, mits de individuele regeling voorziet in de bevoegdheid om lid te worden. In dit raadsvoorstel wordt toestemming gevraagd de gemeenschappelijke regelingen waarin deze bevoegdheid niet is opgenomen op dit punt aan te passen.
Verder geldt dat het bestuur van de regeling pas tot lidmaatschap mag overgaan nadat de deelnemers aan de regeling in de gelegenheid zijn gesteld om wensen en bedenkingen over de voorgenomen aansluiting kenbaar te maken.