Wijzigingen Verordening maatschappelijke ondersteuning Moerdijk naar aanleiding van de wetswijziging abonnementstarief 2020

Het college besluit:

  1. In te stemmen met de volgende beleidskeuzes:
    1. de eigen bijdrage in de voeren voor de maatwerkvoorziening begeleiding;
    2. de categorie waakvlam vrij te stellen van een eigen bijdrage; en
    3. de dienstencheques huishoudelijke ondersteuning in de vorm van mantelzorgondersteuning niet onder het abonnementstarief te brengen
  2. Deze beleidskeuzes en enkele technische wijziging naar aanleiding van de wetswijziging abonnementstarief op te nemen in de Verordening maatschappelijke ondersteuning Moerdijk.
  3. De raad te vragen in te stemmen met de gewijzigde Verordening maatschappelijke ondersteuning Moerdijk naar aanleiding van de wetswijziging abonnementstarief 2020.

Op basis van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 2015 is de raad verplicht een Wmo verordening vast te stellen. De huidige verordening is op 14 maart 2019 door de raad vastgesteld. Doordat er op 1 januari 2020 een wijziging van de Wmo 2015 inzake de bijdrage voor de maatschappelijke ondersteuning en de beoordeling voor de verstrekking van de maatwerkvoorziening (ook wel de wetwijziging abonnementstarief) van kracht is, dient de verordening te worden aangepast. Naast een technische aanpassing heeft het college op 22 oktober jl. tot de volgende wijzigingen besloten: Invoering van de eigen bijdrage voor cliënten die gebruik maken van de maatwerkvoorziening begeleiding per 1 april 2020, met uitzondering van de categorie waakvlam en het niet onder het abonnementstarief brengen van de eigen bijdrage voor de mantelzorgondersteuning in de vorm van dienstencheques huishoudelijke ondersteuning. Eerder is deze bijdrage in de kosten vastgesteld op een bedrag van € 7,50 per dienstencheque. Deze besluiten zijn in de aangeboden verordening verwerkt.