Raadsinformatiebrieven 2014

Lees verder

2014157 actuele thema's Regio West Brabant 2014156 Project 150 algemene begraafplaatsen - onderzoeksresultaten uitbreiding begraafplaats Klundert 2014155 Gebiedsplan Standdaarbuiten 2014154 Informele speelruimte 2014153 Project 153b, voorontwerp bestemmingsplan Haven-Markt in Zevenbergen 2014152 Publieksversie afvalwaterplan Waterkring West 2014151 Stand van zaken KPI 2012 en aanbevelingen KPI 2014 2014150 Afronding project 156, haalbaarheidsstudie verbinding Zuidrand - Oostrand 2014149 Uitbreiding Koekoekendijk 10 te Moerdijk 2014148 Bestemmingsplan Koningin Julianalaan Helwijk 2014148 B-stuk verzoek wijziging bestemmingsplan buitengebied Achterdijk 139 2014147 Omgevingsvergunning voor prefab units tijdelijke huisvesting seizoensarbeiders Zwingelspaansedijk 22a te Fijnaart. 2014145 Samenwerking bouwtaken 2014144 Communicatie rondom Wmo 2015 jeugdzorg en Participatiewet 2014143 Chronisch zieken en gehandicapten 2014142 Ontwerpbestemmingsplan begraafplaats Klundertseweg in Zevenbergen 2014141 Uitvoering motie, onderzoek oplossingen doorgaand verkeer dorp Moerdijk 2014140 Informatie inzake roetdeeltjes dorp Moerdijk op 2 oktober 2014 2014139 Periodieke afweging kansrijke initiatieven (najaar 2014) 2014138 Onderzoeksrapportage veldonderzoek alcohol- en drugsgebruik onder hangjongeren in de gemeente Moerdijk 2014137 Transitie jeugdzorg: overeenkomsten niet vrij toegankelijke zorg 2015 en Landelijk Werkende Instellingen 2014136 Model verzekeren en verrekenen jeugdhulp 2014135 Motie havenstrategie en arbeidsmarkt 2014134 REWIN 2014133 Werkgelegenheidsenquête 2014 2014132 Notitie waarderings- en afschrijvingsbeleid 2014131 Voortgangsrapportage zwembaden, deel 12 2014130 Beëindiging project herstructurering Westhoek Zevenbergen 2014129 Regionaal beleidsplan Zeeland-West-Brabant 2015-2018 2014128 DigiD 2014127 Einde rijksbijdrage starterslening in zicht 2014126 Betrekken omgeving bij ruimtelijke initiatieven 2014125 Wmo 2015: overeenkomst maatwerkvoorziening begeleiding 2015, zorg in natura 2014124 Verbeteren ventilatie raadzaal en overschrijding krediet aanpassingen klimaatinstallatie gemeentehuis 2014123 2de bestuursrapportage 2014 (610511) 2014122 Project 121 herontwikkeling Standdaarbuiten, herontwikkeling Timberwolfstraat 2014121 Jaarstukken 2013 Nazorg gesloten stortplaatsen Bavel-Dorst en Zevenbergen 2014120 Project 170. Havenstrategie Moerdijk 2030 - herijken governance Havenschap 2014119 Regionale ambtsinstructie Leerplicht en RMC WB 2014, samenwerking BOA's domein III onderwijs (Leerplicht) WB en jaarstukken 2013 RBL WB 2014118 Minivoetbalveldje Fijnaart 2014117 Begroting 2014, meerjarenbegroting 2014-2017 en jaarstukken 2013 Stichting Openbaar Basis Onderwijs West-Brabant 2014116 Verzoek van de GGD tot vaststellen herziene versie Gemeenschappelijke Regeling Openbare Gezondheidszorg 2014115 Verslaglegging welstandstoezicht 2013 2014114 Project 92. Oevers Roode Vaart Zuid/Besluit bebouwde kom 2014113 Bestemmingsplannen Noordschans, Heijningen en Langeweg 2014112 Hoogspanningsverbinding Zuid-West 380 kV 2014111 Actuele thema's Regio West-Brabant 2014110 KCC Samenwerking in telefonie en dienstverlening 2014109 Project 122 centrumontwikkeling Fijnaart 2014108 Vernieuwde maatschappelijke stage 2014107 Omgevingsvergunning voor het bouwen van een nieuwe bedrijfsloods aan een bestaande bedrijfsloods aan de Potenblokseweg 2a in Heijningen 2014106 Voorontwerp bestemmingsplan Kasteeltuin / Neerhofstraat te Zevenbergen 2014105 Omgevingsvergunning bouwen nieuwe bedrijfsloods Oostmiddelweg 3 Willemstad 2014104 1ste vastgestelde Bestuursrapportage 2014 Regio West-Brabant 2014103 Regionale detailhandelsvisie 2014102 Nieuwe spelregels JOP Standdaarbuiten 2014101 Stand van zaken uitvoering fasering fietsnetwerk gemeente Moerdijk 2014100 Project 127 Grondoverdracht Neerhofschool 2014099 Servicenormen gemeente Moerdijk, juli 2014 2014098 Jaarverslag Vergunning en Handhaving 2013 2014097 uitspraak rechter procedure beëindiging ovk. St. Vrienden Fort de Hel 2014096 Afsluiten Slobbegorsedijk ter plaatse van huisnrs. 6-10 voor doorgaand verkeer, uitgezonderd fietsverkeer te Heijningen 2014095 Vertraging actualisatie integraal risico en veiligheidsbeleid gemeente Moerdijk 2014094 Contourennota Participatiewet 2014093 Jaarverslag en jaarrekening Havenschap Moerdijk 2013 2014092 Jaarstukken 2013 Regionaal Archief West-Brabant (RAWB) 2014091 Vrijgeven concept beleidsplan en concept verordening jeugdhulp voor consultatie 2014090 Stand van zaken Intergemeentelijke Sociale Dienst Werkplein Regio Etten-Leur i.o. juli 2014 2014089 Aanrijtijden ambulances, overleg Steenbergen en RAV 2014088 quick scan overlast verkeer Moerdijk 2014087 Informatievoorziening aan toeristen 2014086 Bestemmingsplan Kern Standdaarbuiten 2014085 Gemeentelijke beleidsmonitor Veiligheid en Leefomgeving 2013 en burgerenquête Moerdijk, terugblik 2013 2014084 Jeugdsportfonds en jeugdcultuurfonds 2014-2015 2014083 Brief vaste kamercommissie Infrastructuur en Milieu, basisnet Spoor 2014082 Quick scan haalbaarheidsonderzoek randweg Klundert 2014081 Project 150 algemene begraafplaatsen, motie 6 juni 2013 2014080 Nazorgonderzoek prestatieafspraken woningcorporaties 2014079 Van rechtswege verlopen van de voorkeursrechten Logistiek Park en Stationsgebied Lage Zwaluwe 2014078 Nazorgonderzoek onderwijshuisvesting 2014077 Ontwerp Provinciaal Inpassingsplan LPM 2014076 gebouw Irene 2014075 Voortgang haalbaarheidsonderzoek randweg Klundert 2014074 Evaluatie armoedebeleid 2014073 Evaluatie subsidiebeleid vrijwilligersorganisaties 2014072 Naheffing attero 2014071 Ontwerpjaarrekening 2013 WVS-Groep 2014070 Concentratie sportaccommodaties Fijnaart 2014069 Onderzoek reizigerspotentieel buurtbus Zevenbergen - Etten-Leur 2014068 Woonwagencentrum Klundert 2014067 Project 150b. Voorontwerp bestemmingsplan Begraafplaats Ambachtsherenweg in Klundert 2014066 Project 150a. Voorontwerp bestemmingsplan Begraafplaats Klundertseweg in Zevenbergen 2014065 - Raadsinformatiebrief actuele thema's regio West-Brabant 2014064 1e Bestuursrapportage 2014 2014063 Rapportage nazorgonderzoek re-integratiebeleid 2014062 Inkoopstrategie transitie AWBZ/WMO 2015 2014061 Planning m.e.r.-procedure bestemmingsplan Zeehaven- en Industrieterrein Moerdijk 2014060 Gebied Huizersdijk Zevenbergen 2014059 Bestemmingsplan Oevers Roode Vaart Zuid in Zevenbergen 2014058 RAV Brabant MWB 2014057 Geluid Heijningen 2014056 Verantwoordingskalender subsidies 2014055 Omgevingsvergunning vergroten bestaande zeugenstal Achterdijk 121 Zevenbergschen Hoek 2014054 Inkoop- en aanbestedingsbeleid 2014053 Interne Controleplan 2014 2014052 Project 150 algemene begraafplaatsen - nieuwe begraafplaatsen en uitbreiding Klundert 2014050 Brief aan staatssecretarissen Van Rijn en Teeven over continuïteit Bureau Jeugdzorg 2014049 Gebiedsplan Langeweg 2014048 Eindrapportage bestuursopdracht arbeidsontwikkeling SW maart 2014 2014047 Jaarverslag adviescommissie voor de bezwaarschriften van de gemeente Moerdijk 2013 2014046 Jaarverslag klachtencommissie gemeente Moerdijk 2013 2014045 Omgevingsvergunning voor het plaatsen van tijdelijke prefab units op het perceel Lapdijk 22 te Moerdijk 2014044 Herplaatsen voetbalveldje Fijnaart 2014043 Rapportage onderzoek beheer gemeentelijke accommodaties (gebouwen) 2014042 Stand van zaken maart 2014 Intergemeentelijke Sociale Dienst Werkplein Regio Etten-Leur 2014040 Vrijgave ontwerpbestemmingsplan Kreekdijk 9 in Standdaarbuiten 2014041 bestemmingsplan golfbaan Moerdijk 2014039 Transitieplan AWBZ 2014038 Gebiedsplan Heijningen 2014037 Resultaten enquête zwemmen in Moerdijk 2014036 Stand van zaken sport en bewegen in de buurt 2014035 Regionaal Educatie Agenda (REA) voortgezet onderwijs 2014034 Aanvraag omgevingsvergunning ecologische verbindingszone Keenehaven. 2014033 Prestatieafspraken 2014-2016 gemeente en woningcorporaties Brabantse Waard en Bernardus Wonen 2014032 Nieuwsbrief inwoners kern Moerdijk start werkzaamheden MFC Moerdijk en havenstrategie 2014031 Jaarverslag Leerplicht Moerdijk 2012-2013 2014030 Voortzetting samenwerking Regionaal Bureau Leerplicht West-Brabant 2014029 4e bestuursrapportage 2013 2014028 Omgevingsvergunning tijdelijk plaatsen 3 prefab units en gebruik twee bedrijfswoningen t.b.v. huisvesting arbeidsmigranten Hazeldonkse Zandweg 2014027 Omgevingsvergunning plaatsen aanbouw en veranderen gebruik perceel Voorstraat 47-49 Willemstad 2014026 Omgevingsvergunning plaatsen reclamemast langs rijksweg A16 ter hoogte van Zevenbergschen Hoek 2014025 Revitalisering Centrum Zevenbergen, btw m.b.t. SOK Roode Vaart 2014024 Info over het financieel perspectief 2014023 Uitbreiding subsidieregeling muzieklessen 2014022 Vrijgave "Oplegnotitie Reikwijdte en Detailniveau Bestemmingsplan Windpark Industrieterrein Moerdijk 2014021 Het bouwen van een africhtingshal aan de Oudendijk 12a in Standdaarbuiten 2014020 Brief vaste kamer commissie voor Infrastructuur en Milieu van de 2de Kamer; Basisnet Spoor 2014019 Jaaropgave 2013 uitkeringsgerechtigden 2014018 Informatie uitvoering Wet revitalisering generiek toezicht 2014017 Het ombouwen van kantoorruimten naar een bovenwoning aan de Brugstraat 1 in Klundert. 2014016 Samenwerking in de Europese aanbesteding van het huishoudelijk rest- en GFT-afval met de 'Saver+' gemeenten 2014015 Stand van zaken bestuursopdracht Arbeidsontwikkeling SW december 2013 2014014 Budgetsubsidies 2014 2014013 Onderzoeksprogramma 2014 art. 213a-onderzoeken 2014012 Stand van zaken Intergemeentelijke Sociale Dienst werkplein Regio Etten-Leur i.o. 2014010 Bestemmingsplan 11 aanleunwoningen De Westhoek te Zevenbergen 2014009 Project 150 algemene begraafplaatsen - motie d.d. 6 juni 2013 2014008 Stand van zaken erfgoedbeleid 2014007 Wijziging procedure windplan Zeehaven- en Industrieterrein Moerdijk 2014006 Eindevaluatie project 44, herstructurering Zoetendaal / Serena 2014005 Ontwikkelingen Vlinderbuurt Standdaarbuiten 2014004 Inkoop- en aanbestedingsbeleid gemeente Moerdijk 2014003 Brief Ministerie van Infrastructuur en Milieu; bedenkingen Regeling Basisnet. 2014002 Omgevingsvergunning voor het wijzigen van het gebruik van het gebouw aan de Kwartiersedijk 12 in Fijnaart.