Raadsinformatiebrieven 2015

2015143 Stand van zaken cameratoezicht parkeerplaats station Lage Zwaluwe 2015142 Stand van zaken vluchtelingen 2015141 Exploitatie 't Sandt 2015140 Voortgang sociaal domein 2015139 Toeristisch Fonds 2015138 Noordelijke Randweg Zevenbergen: stand van zaken en planning 2015137 informatie over de ontwikkelingen t.a.v. verkeersveiligheid Hollandsch Diep 2015136 Laatste wijzigingen belastingverordeningen 2016 2015135 Raamovereenkomst niet vrij toegankelijke zorg 2016 2015134 Milieumonitoringsrapport 2014 haven- en industriegebeid Moerdijk 2015133 Stand van zaken KPI 2014 en aanbevelingen KPI 2015 2015132 HHT-regeling 2015131 Ontwikkelingen Fort Sabina 2015130 Onderwijs Huisvesting Programma 2016 2015129 Informatiebeleidsplan 2015-2018 2015128 Voortgang decentralisaties 2015127 APV beleidsregels 2015126 memo financieel beeld voor komende jaren t.b.v. voorgestelde financiering deellocatie Molenstraat als onderdeel van centrumplan Zevenbergen 2015125 Bestemmingsplan Kloosterblokje IV, 1e herziening in Willemstad 2015124 Zienswijze voorgenomen fusie woningcorporaties Brabantse Waard, Bernardus Wonen en woningstichting Dinteloord 2015123 (Dis)functioneren dorpsraad Zevenbergschen Hoek 2015122 Interbestuurlijk toezicht omgevingsrecht; inspectierapport reality check 2015121 Rapport woningbehoefteonderzoek gemeente Moerdijk 2015120 Brief van de staatssecrataris van Infrastructuur en Milieu aan de voorzitter van de Tweede Kamer over geluidmaatregelen HSL-Zuid 2015119 Reactie Werkplein Hart van West-Brabant 'Zienswijze Begroting 2016' 2015118 Het verwijderen van de klokken uit de voormalige R.K. Johannes de Doperkerk in Standdaarbuiten 2015117 2e bestuursrapportage 2015 2015116 Uw GGD in Moerdijk 2015115 Actuele thema's Regio West-Brabant 2015115 Voortgang decentralisaties 2015114 Onherroepelijk Bestemmingsplan Helwijk 2015113 Landelijke ontwikkelingen startersbeurs 2015112 147 Volgordelijkheid realisatie maatregelen leefbaarheidsimpuls Zevenbergschen Hoek 2015111 Ontwerpbestemmingsplan St. Janstraat in Standdaarbuiten 2015110 Nazorgonderzoek Afhandeling Burgerbrieven 2015109 Vluchtelingenvraagstuk - vervolg 2015108 Samenwerking Duurzame Verbindingen Moerdijk 2016-2030 2015107 begroting 2015 en de jaarstukken 2014 Stichting Openbaar Onderwijs West-Brabant 2015106 Aanbieden Uitvoeringsprogramma Havenstrategie Moerdijk 2015-2017 2015105 Pilot interactieve waardebepaling 2015104 Terugkoppeling vergadering Algemeen Bestuur OMWB 23 september 2015 2015103 Onderzoek ministerie I&M oplossingen geluidsoverlast HSL 2015102 Rapportage herstructurering WVS-groep 2015101 Omvorming voorscholen 2015100 Omgevingsvergunning Rijk Zwaan uitbreiding kantoorgebouwen en laboratorium 2015099 Uitvoering raadsbesluit gemeentelijke zwembaden 2015098 Project 170 Stand van Zaken uitwerking Governance Havenschap Moerdijk 2015097 Voortgang decentralisaties 2015096 Evaluatie buurtbegroting 2015095 Gebiedsplan Helwijk 2015094 Wijzigingen Woningwet 2015093 Terrassenvergunning/nota precariorecht 2015091 Realiseren van garageboxen Schanspoort 3a in Klundert 2015090 Omgevingsvergunning aanleg drinkwatertransportleiding 2015089 Begroting 2016-2019 2015088 Ontwerpbestemmingsplan Haven-Markt in Zevenbergen 2015087 Compensatie geheven bouwleges Bosselaar Zuid 2015086 Voorgenomen wijzigingen dienstregeling 2016 busvervoer 2015085 Jaarstukken 2014 Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant 2015084 Aangenomen motie 9 juli 2015 bevorderen zwemvaardigheid 2015083 Evaluatie pilot budgetbegeleiding 2015082 Uitbreiding Zevenbergseweg 30 te Klundert 2015081 Uitbreiding Mannesmanweg 5 te Heijningen 2015080 Legalisatie overkapping en silo Bloemendaalse Zeedijk 10c Zevenbergschen Hoek 2015079 Brief 13 juli 2015 aan ProRail IL&T rapport "Weten we nu wat er staat?" 2015078 Actuele thema's Regio West-Brabant 2015077 1e bestuursrapportage Werkplein Hart van West-Brabant 2015076 Brief van 6 juli 2015 aan staatssecretaris Mansveld mbt. toezeggingen spoorveiligheid 2015075 Visie toekomst scholen 2016-2026 en de benodigde onderwijshuisvesting/schoolgebouwen 2015074 Wijziging in de gemeentelijke financiering van leerlingenzorg 2015073 Jaarverslag 2014 Vergunningen en Handhaving 2015072 Windpark Industrieterrein Moerdijk 2015071 Realisatie van een zonnepanelenweiland Oostrand Zevenbergen 2015070 Hervorming huishoudelijke hulp 2015069 Concept jaarrekening 2014 Regionaal Archief West-Brabant (RAWB) 2015068 Voortgang decentralisaties 2015067 Speeldernis 2015066 Voortgang ontwikkeling Golfbaan Zevenbergen 2015065 Informatie inzake bestuursrechtelijke aanpak drugsoverlast middels vaststelling beleidsregels "Damoclesbeleid 2015" 2015064 Jongerenraad Moerdijk 2015063 Project 153: Revitalisering Centrum Zevenbergen - planning deelproject Molenstraat 2015062 Jaarstukken 2014 GGD West-Brabant (GR OGZ) 2015061 Voorontwerp BP Rijk Zwaan Fijnaart - locatie Zuidlangeweg 11 Oudemolen 2015060 Rapportage onderzoek oplossingen doorgaand verkeer dorp Moerdijk 2015059 Samenwerking West-Brabantse Archiefinstellingen 2015058 Jaarstukken 2014 GR RAV Brabant MWN