Wob-verzoek

Op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) kunt u een verzoek indienen tot openbaarmaking van overheidsinformatie.

Het uitgangspunt van deze wet is dat overheidsinformatie openbaar is, tenzij de gevraagde informatie niet geschikt is om openbaar te worden gemaakt. Op deze manier krijgt u meer inzicht in het handelen van de gemeente.

U kunt uw verzoek indienen bij het bestuursorgaan dat over het document beschikt. De bestuursorganen van de gemeente zijn: het college van B&W, de gemeenteraad en de burgemeester. Het Wob-verzoek dient schriftelijk ingediend te worden, waarbij u zo duidelijk mogelijk aangeeft welke informatie u wilt opvragen. Wob-verzoeken per e-mail worden niet in behandeling genomen. Deze weg hebben wij niet opengesteld hiervoor.

Uw verzoek om informatie kan alleen worden afgewezen, als er één van de in de wet genoemde uitzonderingsgronden van toepassing is. Deze gronden zijn opgenomen in artikel 10 en artikel 11 Wob. Hierbij kan het gaan om vertrouwelijk aan ons verstrekte bedrijfs- en fabricagegegevens of bijzondere gegevens in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens. Ook kan het zijn dat er een afweging van het bijzonder belang en algemene belang van openbaarheid plaatsvindt. Weegt het bijzonder belang (gemeente) zwaarder, dan wordt openbaarmaking geweigerd.