Ontwikkeling Fijnaart West

Nadat de afgelopen jaren verscheidene inbreidingslocaties zijn ingevuld (Witte Roos, sportpark Margrietstraat, Greenery/bandenmarkt, Nieuwkerk/Deltaparel, oude MAVO) is het tijd voor de eerste uitbreidingslocatie sinds de jaren '80. Het is de bedoeling om de westelijke zijde van Fijnaart uit te breiden met 100 á 120 woningen.

Stand van zaken

  • Het is de bedoeling om een flexibel plan te ontwerpen, waarbij er vrije kavels uitgegeven kunnen worden voor de zelfbouw van grondgebonden woningen voor een zo'n breed mogelijke doelgroep;
  • Het betreft een ontwikkeling op eigen grond waarbij de gemeente de volledige regie heeft;
  • Doelstelling is om medio 2019 de gronden te kunnen voorbereiden en aansluitend te kunnen uitgeven;
  • Afhankelijk van de vraag, zijn tussen de 100 en 120 woningen mogelijk;
  • Op 30 mei 2016 vond de startbijeenkomst van het project plaats ten overstaande van de omwonenden van het plangebied
  • Op 19 december 2016 vond een algemene informatieavond plaats waar de stedenbouwkundige structuur van de wijk is toegelicht.
  • Op 22 juni 2017 heeft de gemeenteraad een 'go-besluit' genomen op grond van gebleken haalbaarheid van het project, op grond van een verrichte haalbaarheidsstudie.
  • De komende periode wordt er werk gemaakt van het tot stand brengen van een bestemmingsplan voor de transformatie van het gebied en parallel hieraan de technische uitwerking van het ontwerp van de buitenruimte.
  • Naar verwachting wordt de eerste versie van het bestemmingsplan, het zogenaamde voorontwerp, medio eerste kwart 2018 ter inzage gelegd. Dan zal er tevens een inspraakavond worden gehouden.

Meer informatie met betrekking tot dit project

Gemeente Moerdijk

Projectleider Andràs Incze
Postbus 4
4760AA Zevenbergen

Tel 14 0168
Fax 0168-373 580
Mail
Website https://www.moerdijk.nl