Pilot woningbouw ZNS terrein Fijnaart

Dit project betreft de ontwikkeling van het voormalig bedrijfsterrein van de ZNS in Fijnaart. Het project heeft een speciale pilotstatus. We willen in dit project experimenteren met een andere gemeentelijke rol in projecten. Normaal gesproken bestaat een project uit 5 fasen en een gelijk aantal beslismomenten voor Raad en College. We gaan deze vaste werkwijze voor dit project achterwege laten. De kern van de vaste werkwijze is een sterke inhoudelijke betrokkenheid en sturing door de gemeente. Met name in de intake- en initiatieffase bouwen we normaal gesproken als gemeente samen met de initiatiefnemer het project op. Daarbij proberen we zo veel mogelijk van de gemeentelijke wensen in het project onder te brengen. Wensen gebaseerd op eerder vastgestelde gemeentelijke beleidsnotities.

Stand van zaken

Denk bijvoorbeeld aan wensen op het gebied van duurzaamheid, volkshuisvesting, inrichting openbaar gebied, participatie en inrichting en vormgeving van de woningen.
Dit uiteraard naast de wettelijke vereisten.

Dat zorgt ervoor dat de projectdefinitie in de huidige manier van werken de meeste tijd én gemeentelijke capaciteit kost. Ook het aantal besluitvormingsmomenten gaan we trachten terug te brengen, dit eveneens om capaciteit te besparen maar vooral om tijdwinst te boeken.

De gemeente beperkt zich bij de planontwikkeling van deze Pilot tot een globale kaderstelling voor het project. Dit in combinatie met een (zeer terughoudende) toetsende rol bij de verdere planvorming en realisatie. Daarmee ontstaat er voor de initiatiefnemer meer ruimte bij de inhoudelijke invulling van de het project en meer ruimte bij de daadwerkelijk ontwikkeling ‘in het veld’. Met, naast deze ruimte, een grotere verantwoordelijkheid en rol voor de ontwikkelende partij. De initiatiefnemer is bijvoorbeeld volledig verantwoordelijk voor de communicatie met – en participatie door de omgeving.

Vanwege de Pilotstatus zijn diverse evaluatiemomenten voorzien.

De globale uitgangspunten zijn vastgelegd in een startovereenkomst die is gesloten met de ontwikkelaar (Dura Vermeer).

Meer informatie met betrekking tot dit project

Gemeente Moerdijk

Projectleider Bas Hendrikx
Postbus 4
4760AA Zevenbergen
Tel 14 0168
Fax 0168-373 580
Mail
Website www.moerdijk.nl

Dura Vermeer

Projectleider Michiel Roelofs
Mail