Bult van Pars

Het project Bult van Pars richt zich op de herontwikkeling van de Bult van Pars aan de Oliemolenstraat in Klundert. Onderdeel van het project is een saneringsopgave vanwege een olie- en asbestvervuiling waarbij nadrukkelijk rekening moet worden gehouden met de archeologische waarden in de ondergrond.

Stand van zaken

De locatie Bult van Pars aan de Oliemolenstraat in Klundert is gemeentelijk grondbezit. In de afgelopen jaren zijn er diverse onderzoeken uitgevoerd om in beeld te brengen met welke aspecten bij herontwikkeling rekening moet worden gehouden. Uit de onderzoeken is onder andere gebleken dat het grondgebied verontreinigd is met asbest en olie alsmede dat zich in het gebied resten van archeologische waarden bevinden. Om het projectgebied geschikt te krijgen voor herontwikkeling, is de locatie gesaneerd. Voor de zomer 2020 wordt de sanering opgeleverd.

 

Tegelijkertijd met het saneringsproces loopt het onderzoek om te komen tot een invulling van het gebied. Op basis van een globale analyse heeft het college in september 2017 besloten dat 'Wonen op maaiveld' realistisch is. Momenteel wordt deze ontwikkelvariant verder uitgewerkt. Er is inmiddels gestart met het opstellen van het bestemmingsplan met als basis de gezamenlijk met de omgeving opgestelde stedenbouwkundige uitgangspunten. Op het moment dat het bestemmingsplan vastgesteld is, wordt er een ontwikkelaar gezocht voor de overname en inrichting van het gebied door middel van een prijsvraag.  

 

De omwonenden, de stadstafel, de heemkundekring en het KOK zullen bij de verdere ontwikkeling worden betrokken. Op 12 maart 2018 en op 30 augustus 2018 hebben er informatiebijeenkomsten plaatsgevonden waarbij de stand van zaken en het vervolgproces is toegelicht. Bij de start van de sanering is de omgeving uitgenodigd om hierop te proosten. Op het moment dat het bestemmingsplan in concept gereed is, naar verwachting voor de zomer 2020, zal er wederom een bijeenkomst georganiseerd worden. Tijdens deze bijeenkomst zal er ook een besluit worden genomen over de nieuwe naam van de locatie.  

Meer informatie met betrekking tot dit project

Gemeente Moerdijk

Projectleider Wendy Roelen
Postbus 4
4760AA Zevenbergen

Tel 14 0168
Fax 0168-373 580
Mail
Website https://www.moerdijk.nl