Inrichting groenstrook Klundert

De groenstrook in Klundert, gelegen tussen de kern en het industrieterrein, maakt al jaren lang een weinig florissante aanblik. De gemeente Moerdijk, Staatsbosbeer en het Havenschap hebben daarom de handen ineen geslagen om te komen tot een herinrichting van dit gebied, die enerzijds zal bijdragen aan de leefbaarheid van Klundert en die anderzijds ook voldoende ruimte geeft aan de economische ontwikkelingen van het industrieterrein.

Stand van zaken

De raad heeft op 23 april 2015 ingestemd met het startdocument voor het project. Het opstellen van het Haalbaarheidsonderzoek is in belangrijke mate afhankelijk van de resultaten van de integrale geluidsvisie, die eind 2015 door het Havenschap is vastgesteld. Deze visie wordt nader uitgewerkt en ook de groenstrook vormt hiervan onderdeel. Op deze wijze wordt meer inzicht verkregen in de akoestische randvoorwaarden voor de herinrichtingsopgave van de groenstrook. In afwachting hiervan krijgt het beheer overigens alle aandacht, waarbij gemeente en Staatsbosbeheer aansluiting proberen te zoeken met lokale initiatieven . Voorbeeld hiervan is de Intentieverklaring van juli 2016, ondertekend door gemeente, Staatsbosbeer en de scouting Klundert.

Meer informatie met betrekking tot dit project

Gemeente Moerdijk

Projectleider Huub Sens
Postbus 4
4760AA Zevenbergen
Tel 14 0168
Fax 0168-373 580
Mail
Website www.moerdijk.nl