Centrumplan Klundert

Het project Centrumontwikkeling Klundert richt zich op de visievorming voor het centrum Klundert en de functies die daarin thuis horen. De visie is tot stand gekomen in samenspraak met alle belanghebbenden; een klankbordrol is weggelegd bij de stadstafel in het gebiedsplan Klundert en het Klundertse Ondernemers Vereniging (KOK). Op dit moment worden er aan de hand van de vastgestelde visie uitvoeringsprogramma's geformuleerd. Een prominente rol speelt de invulling van de Bult van Pars.

Stand van zaken

Op 17 december 2015 heeft de gemeenteraad besloten de Centrumvisie vast te stellen. In deze visie, opgesteld door het bureau Eldering, zijn de analyses over bestaande en toekomstige situatie van detailhandel, horeca en andere centrumfuncties verwoord. Een aantal voorgestelde acties zijn reeds in uitvoering gebracht, waaronder het gebruik van de vlonders voor horecadoeleinden. In overleg met de stadstafel en het KOK worden de nog niet gerealiseerde speerpunten (verder) uitgewerkt.
Verwacht wordt in 2018 een integraal plan te hebben voor de herinrichting van het centrum kerngebied.

Een prominente rol in de Centrumvisie speelt de invulling van de Bult van Pars. De locatie Bult van Pars aan de Oliemolenstraat in Klundert is gemeentelijk grondbezit. In de afgelopen jaren zijn er diverse onderzoeken uitgevoerd om in beeld te brengen met welke aspecten bij herontwikkeling rekening moet worden gehouden. Uit de onderzoeken is onder andere gebleken dat het grondgebied verontreinigd is met asbest en olie alsmede dat zich in het gebied resten van archeologische waarden bevinden. De resultaten van het verkennend bodemonderzoek en het archeologisch onderzoek zijn vertaald naar saneringsscenario's om zo inzicht te krijgen in de ontwikkelvarianten. Op basis van een globale analyse heeft het college in september besloten dat de ontwikkelscenario's 'Wonen op maaiveld' en 'Supermarkt op maaiveld' realistisch zijn. Momenteel worden deze ontwikkelvarianten op haalbaarheid getoetst. Daarnaast worden er stappen genomen om te komen tot de feitelijke sanering van de bult. De sanering kan plaatsvinden alvorens er concreet zicht is op de herontwikkelingsopgave.
De omwonenden, de stadstafel, de heemkundekring en het KOK zullen bij de verdere ontwikkeling worden betrokken. Begin 2018 zal hierover meer bekend zijn.

Meer informatie met betrekking tot dit project

Gemeente Moerdijk

Projectleider Wendy Roelen
Postbus 4
4760AA Zevenbergen

Tel 14 0168
Fax 0168-373 580
Mail
Website https://www.moerdijk.nl