Bult van Pars

Het project Bult van Pars richt zich op de herontwikkeling van de locatie hoek Oliemolenstraat/Westerstraat in Klundert tot woningbouwlocatie. Onderdeel van het project is een saneringsopgave vanwege een olie- en asbestvervuiling waarbij nadrukkelijk rekening moet worden gehouden met de archeologische waarden in de ondergrond.

Stand van zaken

De locatie Bult van Pars aan de Oliemolenstraat/Westerstraat in Klundert is gemeentelijk grondbezit. Het college heeft in september 2017 besloten de variant 'Wonen' verder uit te gaan werken. In de afgelopen jaren zijn er diverse onderzoeken uitgevoerd om in beeld te brengen met welke aspecten bij herontwikkeling tot woningbouwlocatie rekening moet worden gehouden. Uit de onderzoeken is onder andere gebleken dat het grondgebied verontreinigd is met asbest en olie alsmede dat zich in het gebied resten van archeologische waarden bevinden. Om het projectgebied geschikt te maken voor de gewenste herontwikkeling, is de locatie gesaneerd. De sanering is voor de zomer 2020 afgerond.

In maart 2019 heeft de gemeenteraad besloten om allereerst de stedenbouwkundige randvoorwaarden voor het gebied vast te leggen in een bestemmingsplan en daarna het projectgebied te gaan verkopen middels een Tender/prijsvraag. In samenspraak met de omwonenden en de heemkundekring zijn randvoorwaarden opgesteld en deze vormen gezamenlijk met de uitkomsten van de milieutechnische onderzoeken de basis van het bestemmingsplan ‘Bolwerk Klundert’. Het is een zo flexibel mogelijk voorontwerp bestemmingsplan geworden zonder hiermee afbreuk te doen aan het woongenot van de bewoners van de omliggende woningen, de huidige activiteiten van de omliggende bedrijven én de stedenbouwkundige context van de bijzondere locatie. Door het opstellen van een flexibel bestemmingsplan wordt zoveel mogelijk ruimte geboden aan een creatieve en passende toekomstige ontwikkeling. Op het moment dat het bestemmingsplan vastgesteld is, wordt er een ontwikkelaar gezocht voor de overname en inrichting van het gebied door middel van een zogenaamde Tender/prijsvraag (aanbesteding op basis van beste prijs-kwaliteit).

Bestemmingsplan

Het voorontwerp bestemmingsplan ‘Bolwerk Klundert’ ligt ter inzage van 22 oktober tot 2 december 2020. Iedereen kan tot en met woensdag 2 december inspreken op het plan. Een schriftelijke reactie kan gericht worden aan burgemeester en wethouders van Moerdijk onder vermelding van ‘inspraakreactie bestemmingsplan Bolwerk Klundert’ of via info@moerdijk.nl Na deze inspraakperiode wordt, met inachtneming van de eventuele inspraakreacties, het ontwerp bestemmingsplan opgesteld. Hiertegen kan iedereen vervolgens een zogenoemde zienswijze indienen.

Voor een toelichting op het uitgevoerde saneringsproces, de Tender en het bestemmingsplan, zijn de volgende video’s samengesteld  (links naar YouTube):

Op donderdag 29 oktober wordt er een digitaal vragenmoment georganiseerd waarin vragen kunnen worden gesteld over het bestemmingsplan. De vragen die worden gesteld tijdens de bijeenkomst worden verzameld en inclusief beantwoording in de eerste week van november hier geplaatst. U kunt zich inschrijven voor het digitale vragenmoment door uiterlijk 28 oktober een email te sturen naar wendy.roelen@moerdijk.nl.

Nieuwe naam

Een nog openstaand punt is het kiezen van een nieuwe naam voor de voormalige Bult van Pars. Er is nu de sanering is afgerond gaan sprake meer van een bult en de locatie is inmiddels heel wat jaren niet meer in eigendom van familie Pars. Het afgelopen jaar zijn er meermaals oproepen gedaan voor een nieuwe naam. Uit al die inzendingen is een top drie samengesteld. U kunt hierop stemmen via een poll.

Poll nieuwe naam

Meer informatie met betrekking tot dit project

Gemeente Moerdijk

Projectleider Wendy Roelen
Postbus 4
4760AA Zevenbergen

Tel 14 0168
Fax 0168-373 580
Mail
Website https://www.moerdijk.nl