Havenfront Willemstad

Om de toeristisch- recreatieve positie van de kern Willemstad te verstevigen wordt met dit project ingezet op de herontwikkeling van het Havenfront van deze kern. Dit doel wordt bereikt met de realisatie van de volgende voorzieningen: - een moderne jachthaven met bijbehorende faciliteiten (sanitair gebouw, havenkantoor, etc.); - toeristisch recreatieve en maatschappelijke voorzieningen, waaronder een maritiem verenigingsgebouw; - een aantrekkelijk wandel- en verblijfsgebied voor zowel de bewoners van Willemstad als toeristen. Een nieuw onderdeel van het project is het onderzoek naar de bouw van een zelfstandige steiger voor het aan- en afmeren van riviercruiseschepen.

Stand van zaken

Het project wordt in fasen gerealiseerd. In 2006 is gestart met de uitvoering van fase 1: de herontwikkeling van de voormalige werkhaven tot een moderne jachthaven met bijbehorende faciliteiten (nieuw havenkantoor, sanitair ponton, etc.). Tevens is het nieuwe centrale parkeerterrein aangelegd. Op maandag 9 april 2007 is de Jachthaven "De Batterij" feestelijk geopend en kon fase 1 worden afgerond. Op 24 juni 2008 is de locatieontwikkelingsovereenkomst gesloten tussen de gemeente en Ballast Nedam gericht op de uitvoering van de 2e fase van het project. Hierin is meegenomen: realisatie van diverse gebouwen met toeristische, recreatieve en maatschappelijke functies, inclusief de bijbehorende parkeervoorzieningen, speel- en ligweiden, etc.. Ook het nieuwe maritieme verenigingsgebouw vormt hier onderdeel van; het gebouw is op 6 november 2010 officieel geopend. Op 18 november 2011 is de trap op de Westbeer officieel in gebruik genomen. Mede als gevolg van de economische crisis is de ontwikkeling aan de oostzijde van het projectgebied en het gebied aan de westzijde vertraagd. Voor de vervolgfase is door Ballast Nedam in overleg met de gemeente een Perspectievennota Havenfront Willemstad opgesteld om bestaande en nog af te ronden onderdelen van het projectgebied in kaart te brengen. Het gemeentebestuur heeft op 12 maart 2013 ingestemd met de voorgestelde ontwikkelingen, namelijk de aangepaste realisatie van het Havenhoofd en de ontwikkeling van een verruimde hotelaccommodatie. Daarnaast wordt een haalbaarheidsonderzoek gestart naar mogelijkheid van het bouwen van een paar woningen in het gebied.

Voor de locatie van het hotel aan de westzijde van het projectgebied is een aanpassing van het bestemmingsplan op 13 februari 2014 vastgesteld. De gronden zijn verkocht aan een ontwikkelende partij en een nieuw plan dat voorziet in woningbouw is ter beoordeling voorgelegd. Er is een haalbaarheidsstudie gestart. De eerste resultaten zijn positief. In 2e kwartaal 2017 wordt het plan uitgewerkt en vindt met tussenkomst van de stadstafel Willemstad overleg plaats met de bevolking.
Het Havenhoofd, locatie aan de oostzijde, is in uitvoering. Het paviljoen is in april 2016 opgeleverd en feestelijke geopend. Het openbaar gebied is opnieuw ingericht met parkeerplaatsen, wandelpaden en een ligweide. Dit vindt plaats onder verantwoording en begeleiding van Ballast Nedam. Voor 1 juli 2017 moet het gebied opgeleverd zijn.

De eindoplevering van het totale project staat gepland eind 2018.

Meer informatie met betrekking tot dit project

Gemeente Moerdijk

Projectleider Tino de Jong
Postbus 4
4760AA Zevenbergen

Tel 14 0168
Fax 0168-373 580
Mail
Website https://www.moerdijk.nl

Ballast Nedam Gebiedsontwikkeling

De heer W. Merckel
Postbus 1033
3430BN Nieuwegein

Mail
Website www.ballast-nedam.nl