Oevers Roode Vaart

Dit totale project richt zich op de realisatie 25 tot 40 woningen aan de zuidkant van de kom van Zevenbergen aan de oevers van de Roode Vaart.

Stand van zaken

In april 2009 is een locatieontwikkelingsovereenkomst tussen ontwikkelaar AM en de gemeente ondertekend, om de ontwikkeling van de circa 40 woningen aan het water mogelijk te maken. De wens van de ontwikkelaar en van de gemeente is om een integrale benadering na te streven van de woningbouwopgave aan de Huizersdijk en de Generaal Allenweg. Het plangebied is opgeknipt in 3 fasen. Voor de 1e en een gedeelte van de 2e fase is een bestemmingsplan opgesteld, dat de mogelijkheid biedt voor de realisatie van maximaal 21 woningen (13 rechtstreeks en 8 via een wijzigingsbevoegdheid).

Na het doorlopen van de gebruikelijke bestemmingsplanprocedure, heeft de gemeenteraad op 6 september 2012 het bestemmingsplan gewijzigd vastgesteld. De provincie heeft ingestemd met die gewijzigde vaststelling. Het vastgestelde bestemmingsplan heeft tot en met 14 november 2012 ter inzage gelegen. Tegen het vastgestelde bestemmingsplan is beroep aangetekend bij de Raad van State. Op 10 april 2013 heeft de Raad van State uitspraak gedaan. De uitspraak houdt in dat een gedeelte van het plandeel met de bestemming Wonen, waar maximaal 2 woningen mogelijk worden gemaakt, is vernietigd. Het overige gedeelte van het bestemmingsplan is goedgekeurd en onherroepelijk. De eerste conceptaanvragen omgevingsvergunning voor het bouwen van woningen binnen het goedgekeurde plandeel zijn inmiddels ingediend. Nader onderzoek heeft plaatsgevonden hoe om te gaan met de uitspraak van de Raad van State. De mogelijkheid van een herziening van het plan die de bouw van de woningen wel mogelijk maakt, wordt onderzocht. Daarnaast wordt gewerkt aan de planopzet voor de 2e fase van het plan.Medio 2017 vindt besluitvorming plaats over de vervolgfase(n).
AM heeft voor het project een website geopend, zie www.oversroodevaart.nl.

Het gebied bouwrijp maken van de 1e fase van het plangebied is nagenoeg afgerond. Vanaf oktober 2013 is gestart met de bouw van 5 woningen. Oplevering van de 1e woning was in mei 2014. Woonrijpmaken van de 1e fase is gestart in oktober 2015. De ontwikkelaar is met de gemeente in gesprek over de start van fase 2 van dit project.

Meer informatie met betrekking tot dit project

Gemeente Moerdijk

Projectleider Bas Hendrikx
Postbus 4
4760AA Zevenbergen

Tel 14 0168
Fax 0168-373 580
Mail
Website https://www.moerdijk.nl

AM

de heer W. de Kruif
Postbus 4052
3502HB Utrecht

Tel 030-6097222
Fax 010 - 459 49 00
Mail
Website www.am.nl