Vaststelling bestemmingsplan Bolwerk Klundert

Op 17 juni 2021 heeft de gemeenteraad van Moerdijk het bestemmingsplan ‘Bolwerk Klundert’ ongewijzigd vastgesteld. Het plan voorziet in de bouw van maximaal 40 woningen.

Er wordt in dit plan gestreefd naar een zo flexibel mogelijke regeling zonder hiermee afbreuk te doen aan het woongenot van de bewoners van de aangrenzende woningen, de huidige activiteiten van de omliggende bedrijven én de stedenbouwkundige context van deze bijzondere locatie. Door het opstellen van een flexibel bestemmingsplan wordt zoveel mogelijk ruimte geboden aan een creatieve en passende toekomstige ontwikkeling. Deze toekomstige ontwikkeling zal worden gekozen op basis van een ontwerpprijsvraag nadat het bestemmingsplan onherroepelijk is.

Het vastgestelde bestemmingsplan ligt van 1 juli tot en met 11 augustus 2021 tijdens de openingstijden van het gemeentehuis bij de receptie ter inzage. Het plan is eveneens digitaal te raadplegen op projectpagina 'Bolwerk Klundert'

Crisis en herstelwet

Op dit bestemmingsplan is afdeling 2 van hoofdstuk 1 van de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dit betekent dat er andere regels gelden voor het instellen van een eventueel beroep tegen het besluit over vaststelling van het bestemmingsplan. 

Beroep

Gedurende deze termijn kan tegen het besluit van de gemeenteraad beroep worden ingesteld bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Het instellen van beroep is mogelijk voor diegene die tijdig zijn of haar zienswijze bij de gemeenteraad kenbaar heeft gemaakt, alsmede een belanghebbende die aantoont hiertoe redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest. Degene die beroep instelt kan tijdens de beroepstermijn de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Bij dit verzoek moet een afschrift van het ingediende beroepschrift worden overlegd.