Beheersverordening Bedrijventerrein De Koekoek, gemeente Moerdijk

Burgemeester en wethouders van Moerdijk maken bekend dat de gemeenteraad op 1 maart 2018 de beheersverordening ‘Bedrijventerrein De Koekoek (planidentificatie NL.IMRO.1709.BVODeKoekoek-BV40) gewijzigd heeft vastgesteld

Inhoud

Een beheersverordening is vergelijkbaar met een bestemmingsplan, maar is bedoeld voor gebieden waar geen concrete ontwikkelingen zijn voorzien. Dit geldt voor het bedrijventerrein De Koekoek. Daarom is een beheersverordening vastgesteld die voorziet in een conserverende regeling van het bestaande gebruik en de bestaande bebouwing.

De beheersverordening bestaat uit een besluitvlakken met daaraan verbonden regels. Verder is een toelichting en voor de leesbaarheid een verbeelding (kaart) opgenomen.

Procedure

Voor de totstandkoming van een beheersverordening geldt geen wettelijke procedure. Ons college heeft wel de gelegenheid geboden aan eenieder om een inspraakreactie kenbaar te maken. Tegen dit vaststellingsbesluit staat echter geen bezwaar of beroep open.

Inwerkingtreding

De beheersverordening treedt één dag na publicatie van het vaststellingsbesluit in werking.

Inzage

De beheersverordening is digitaal in te zien op de website www.ruimtelijkeplannen.nl (IDN:NL.IMRO.1709.BVODeKoekoek-BV40). Ook ligt de beheersverordening met bijbehorende stukken vanaf 8 maart 2018, gedurende 6 weken ter inzage op het gemeentehuis aan de publieksbalie.

Documenten

Toelichting bedrijventerrein de Koekoek
Bijlagen bij de toelichting bedrijventerrein de Koekoek 
Regels bedrijventerrein  de Koekoek
- Bijlagen bij de regels bedrijventerrein de Koekoek
Kaartblad 1 De Koekoek
Kaartblad 2 De Koekoek