Bestemmingsplan 'Vesting Willemstad'

Op 5 juli 2018 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan ‘Vesting Willemstad ongewijzigd vastgesteld. Dit plan is opgesteld om een actualisatie van de geldende regeling mogelijk te maken.

Het vastgestelde plan ligt vanaf 19 juli 2018 tot en met 29 augustus 2018 ter inzage. Het plan is digitaal te raadplegen op Ruimtelijkeplannen.nl.

Beroep

Gedurende deze termijn kan tegen het besluit van de gemeenteraad beroep worden ingesteld bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Het instellen van beroep is mogelijk voor diegene die tijdig zijn of haar zienswijze bij de gemeenteraad kenbaar heeft gemaakt, alsmede een belanghebbende die aantoont hiertoe redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest. Daarnaast kan door iedere belanghebbende beroep worden ingesteld, voor zover het beroep wordt ingesteld tegen de wijziging die de gemeenteraad bij de vaststelling van het plan heeft aangebracht in het plan. Degene die beroep instelt kan tijdens de beroepstermijn de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Bij dit verzoek moet een afschrift van het ingediende beroepschrift worden overlegd.

Documenten

Bekijk alle documenten op Vesting Willemstad.