Bestemmingsplan zeehaven- en industrieterrein Moerdijk

De gemeenteraad van Moerdijk heeft op 18 januari 2018 het bestemmingsplan Zeehaven- en Industrieterrein Moerdijk gewijzigd vastgesteld. Het bestemmingsplan is opgesteld om de planologische regeling voor het zeehaven- en industrieterrein te actualiseren en aan te passen aan de huidige wet- en regelgeving. Verder is er meer ruimte voor duurzaamheidsmaatregelen en uitbreiding gegeven. Het bestemmingsplan is gewijzigd vastgesteld ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan, zoals dat eerder ter inzage heeft gelegen. De wijziging heeft met name betrekking op een verduidelijking op en aanvulling van de regeling ten aanzien van bestaande en nieuwe risicovolle inrichting en de gevolgen hiervan voor de omgeving.

Het vastgestelde bestemmingsplan ligt vanaf 5 april 2018 tot en met 16 mei 2018 tijdens de openingstijden van het gemeentehuis bij de receptie ter inzage. Het plan is digitaal te raadplegen op Ruimtelijkeplannen.nl en op deze pagina

Beroep

Gedurende deze termijn kan tegen het besluit van de gemeenteraad beroep worden ingesteld bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Het instellen van beroep is mogelijk voor diegene die tijdig zijn of haar zienswijze bij de gemeenteraad kenbaar heeft gemaakt, alsmede een belanghebbende die aantoont hiertoe redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest. Daarnaast kan door iedere belanghebbende beroep worden ingesteld, voor zover het beroep wordt ingesteld tegen de wijziging die de gemeenteraad bij de vaststelling van het plan heeft aangebracht in het plan. Degene die beroep instelt kan tijdens de beroepstermijn de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Bij dit verzoek moet een afschrift van het ingediende beroepschrift worden overlegd.

Documenten