Gecoördineerde ontwerpbesluiten uitbreiding glastuinbouwbedrijf aan de Hazeldonkse Zandweg 105 in Zevenbergen

Vanaf 16 april 2020 tot en met 27 mei 2020 liggen voor iedereen de volgende ontwerpbesluiten, met alle daarbij behorende stukken, ter inzage: 

  • Het ontwerp van het bestemmingsplan ‘Hazeldonkse Zandweg 105’ (planidentificatie NL.IMRO.1709.BP.BPBGHzandweg105-BP30);
  • Het ontwerpbesluit Wabo-uitgebreide voorbereidingsprocedure voor de uitbreiding van het glastuinbouwbedrijf aan de Hazeldonkse Zandweg 105 te Zevenbergen (activiteiten bouwen).  

Ontwikkeling

Beide ontwerpbesluiten hebben gaan over de uitbreiding van het bestaande glastuinbouwbedrijf aan de Hazeldonkse Zandweg 105 in Zevenbergen. De voorziene ontwikkeling gaat over het bouwen van 12 hectare kassen voor de teelt van paprika's in een gebied dat al grotendeels tussen bestaande kassen ligt. Deze uitbreiding vindt plaats op percelen aan de achterkant van Hazeldonkse Zandweg 99, 101 en 103. De te bouwen kassen hebben een totale bouwhoogte van ongeveer 8 meter en een oppervlakte van ongeveer 12 hectare. De twee waterbuffertanks, welke als ondersteunende voorzieningen onderdeel uitmaken van het project, hebben een totale bouwhoogte van ongeveer 14 meter. Het bestemmingsplan bevat daarnaast een plan voor een groene inrichting van het perceel. 

Het toepassen van assimilatieverlichting is niet rechtstreeks toegestaan. Van dit verbod kan worden afgeweken met een omgevingsvergunning. Die vergunning wordt nu niet verstrekt. Als in de toekomst van deze mogelijkheid uit het bestemmingsplan gebruik wordt gemaakt, moet daarbij aangetoond worden dat de gevolgen voor de omgeving aanvaardbaar zijn.  

Coördinatieregeling

De gemeenteraad is bevoegd gezag voor besluiten over het ontwerpbestemmingsplan. Het college van burgemeester en wethouders is bevoegd gezag voor het ontwerpbesluit Wabo. Op verzoek van de initiatiefnemer heeft de gemeenteraad op 14 maart 2019 besloten gebruik te maken van de coördinatieregeling op grond van artikel 3.30 e.v. van de Wet ruimtelijke ordening. Dit betekent dat beide ontwerpbesluiten gezamenlijk de voorbereidingsprocedure doorlopen. De gemeenteraad neemt uiteindelijk tegelijk een besluit over beide ontwerpbesluiten.

Ter inzage

De ontwerpbesluiten zijn van 16 april tot en met 27 mei 2020 tijdens de openingstijden van het gemeentehuis in te zien bij de receptie. Ook zijn beide ontwerpbesluiten digitaal te bekijken via http://www.ruimtelijkeplannen.nl of via www.moerdijk.nl/ruimtelijkeplannen.

Iedereen kan tot en met 27 mei 2020 gebruik maken van de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen op één of beide ontwerpbesluiten en de daarbij behorende stukken.  Een schriftelijke zienswijze richt u aan de gemeenteraad van de gemeente Moerdijk, Postbus 4, 4760 AA in Zevenbergen of via info@moerdijk.nl onder vermelding van “Zienswijze ontwerpbesluiten Hazeldonkse Zandweg 105 Zevenbergen”. In uw zienswijze moet u in ieder geval aangeven: uw naam en adres, de datum, op welk ontwerpbesluit uw zienswijze is gericht en een onderbouwing van uw reactie op het ontwerpbesluit. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze is het noodzakelijk tijdig een afspraak te maken via het telefoonnummer 14 0168. Wij ontvangen uw zienswijze bij voorkeur schriftelijk. 

Voor meer informatie over de ontwerpbesluiten kunt u contact opnemen met Erik Gruijters van het team Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling, telefoonnummer 14 0168. 

Downloads