Gewijzigde vaststelling bestemming Molendijk 2 Standdaarbuiten

Op 4 februari 2021 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan Molendijk 2 Standdaarbuiten gewijzigd vastgesteld. Het plan gaat over de uitbreiding van Camping Markdal aan de Molendijk 2 in Standdaarbuiten. 

Gewijzigde vaststelling

Bij de vaststelling heeft de gemeenteraad een aantal wijzigingen in het ontwerpbestemmingsplan doorgevoerd. Het gaat om de volgende wijzigingen: 

Regels:  

 • Aan het plan wordt de bestemming “Agrarisch” toegevoegd, waarbij de bestemmingsregeling uit het bestemmingsplan Buitengebied van toepassing wordt verklaard. In de bestemming Agrarisch wordt toegevoegd dat gronden met de aanduiding “specifieke vorm van agrarisch – pluktuin” uitsluitend gebruikt mogen worden voor een (zelf)pluktuin met daaraan ondergeschikt agrarisch medegebruik”.
 • In de specifieke gebruiksregels van de bestemming “Agrarisch” met de aanduiding “specifieke vorm van agrarisch – pluktuin” wordt toegevoegd dat onder strijdig gebruik met de bestemming wordt begrepen het gebruik dat afwijkt van de bestemmingsomschrijving, waaronder in elk geval wordt begrepen: 
  • het plaatsen van kampeermiddelen voor recreatief gebruik;
  • het aanleggen van parkeervoorzieningen;
  • het aanleggen van verharde toegangswegen.”
 • Artikel 3 (Natuur)
  • In artikel 3.1 onder d wordt de aanleg van wegen en parkeervoorzieningen toegestaan. Binnen de bestemming Natuur is de aanleg van wegen en parkeervoorzieningen niet nodig. De aanleg van (wandel)paden door het oevergebied past wel bij de ontwikkeling, maar parkeervoorzieningen niet. In artikel 3.1 onder d wordt de zinsnede “wegen en parkeervoorzieningen” weggestreept.
  • Artikel 3.2.1 bevat een regeling voor bestaande gebouwen. In de strook die bestemd wordt als “Natuur” zijn in de bestaande situatie geen gebouwen aanwezig. Deze regeling is daarmee overbodig en wordt geschrapt.
 • Artikel 4 Dagrecreatie: rondom de jachthaven zijn in de huidige situatie géén kampeermiddelen toegestaan. Die situatie blijft zo. Om dit duidelijk te regelen wordt aan dit artikel lid 4.3 toegevoegd: “4.3 Strijdig gebruikOnder strijdig gebruik met deze bestemming wordt begrepen het gebruik dat afwijkt van de bestemmingsomschrijving, waaronder in elk geval wordt begrepen: het plaatsen van kampeermiddelen voor recreatief gebruik. “
 • Het bepaalde onder artikel 4.1. onder a wordt geschrapt. 

Verbeelding:

 • De bestemming “Dagrecreatie” op de strook achter de woningen Molendijk 4 en 4a wordt geschrapt, zodat de huidige agrarische bestemming van kracht blijft.
 • Op de strook achter de woningen Molendijk 4 en 4a wordt een aanduiding ‘specifieke vorm van agrarisch – pluktuin’ toegevoegd.
 • Achter de woning Molendijk 4 is in het ontwerpbestemmingsplan binnen de bestemming “Dagrecreatie” een bouwvlak opgenomen. Deze bestemming staat echter geen bebouwing toe. Ook in het geldende bestemmingsplan is op deze locatie geen bebouwing toegestaan. Daarnaast valt de locatie van het bouwvlak grotendeels samen met de jachthaven.  Dit stuk bouwvlak wordt op de verbeelding verwijderd. 

Ter inzage

Het vastgestelde bestemmingsplan ligt vanaf 18 februari 2021 tot en met 31 maart 2021 tijdens de openingstijden van het gemeentehuis bij de receptie ter inzage. Let op de openingstijden zijn in verband met Corona aangepast.U kunt u het plan hieronder ook digitaal bekijken en inzien via www.ruimtelijkeplannen.nl. 

Beroep

Gedurende de genoemde termijn kan tegen het besluit van de gemeenteraad beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Het instellen van beroep is mogelijk voor diegene die tijdig zijn of haar zienswijze bij de gemeenteraad kenbaar heeft gemaakt, alsmede een belanghebbende die aantoont hiertoe redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest. Daarnaast kan iedere belanghebbende beroep worden ingesteld, voor zover het beroep wordt ingesteld tegen een wijziging die de gemeenteraad bij de vaststelling van het plan heeft aangebracht. Degene die beroep instelt, kan tijdens de beroepstermijn de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Bij dit verzoek moet een afschrift van het ingediende beroepschrift worden overlegd. 

Documenten