Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Schansdijk Zevenbergen

De gemeenteraad heeft op 24 september 2020 het bestemmingsplan Schansdijk Zevenbergen gewijzigd vastgesteld. 

Plangebied en ontwikkeling

Het, nog onbebouwde, plangebied ligt aan de Schansdijk in Zevenbergen, en wordt grofweg begrensd door de N285, restaurant de Zevenbergsche Hoeve en de Roode Vaart. Het bestemmingsplan maakt de bouw van een kantoor mogelijk, met daarbij een ondergeschikt laboratorium. Het laboratorium voert bloedonderzoek uit voor verschillende zorginstellingen en huisartsen in de omgeving. Op dit kavel was in het verleden de bouw van een politiekantoor voorzien. Daarom is op dit perceel de bouw van een kantoor al mogelijk. Dit bestemmingsplan is opgesteld, omdat het geplande kantoor groter is in oppervlakte en hoger is dan het geldende bestemmingsplan toe staat. 

Gewijzigd vastgesteld

Het bestemmingsplan is gewijzigd vastgesteld ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan, zoals dat eerder ter inzage heeft gelegen. De wijzigingen richten zich op de volgende punten: 

  • In de toelichting wordt paragraaf 5.1.1. over vergoeding van gemeentelijke kosten gewijzigd
  • In de regels wordt een artikel toegevoegd die beperkt welk soort stoffen in het ondergeschikte laboratorium in het gebouw gebruikt mogen worden. In hoofdzaak gaat het dan om stoffen van de risicoklasse 1 en 2. Voor een oppervlakte van maximaal 35 m2 mag gewerkt worden met stoffen van risicoklasse 3.
  • In de begrippen wordt een begrip toegevoegd die uit legt welk soort stoffen binnen de risicoklassen vallen.

Ter inzage

Het vastgestelde bestemmingsplan ligt vanaf 8 oktober 2020 tot en met 18 november 2020 ter inzage en is digitaal te raadplegen. 

Downloads

Beroep

Gedurende de hierboven genoemde termijn kan tegen het besluit van de gemeenteraad beroep worden ingesteld bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Het instellen van beroep is mogelijk voor degene die tijdig zijn of haar zienswijze bij de gemeenteraad kenbaar heeft gemaakt, als mede voor een belanghebbende die aantoont hiertoe redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest. Daarnaast kan door iedere belanghebbende beroep worden ingesteld, voor zover het beroep wordt ingesteld tegen de wijzigingen die de gemeenteraad bij vaststelling van het plan heeft aangebracht in het plan. Degene die beroep instelt, kan tijdens de beroepstermijn de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Bij dit verzoek moet een afschrift van het ingediende beroepschrift worden overlegd.