Gewijzigde vaststelling bestemmingsplannen Bedrijventerrein Molengors

De gemeenteraad heeft op 14 juli 2022 de bestemmingsplannen “Bedrijventerrein Molengors” (planidentificatie NL.IMRO.1709.BPZBMolengors-BP40) en het bestemmingsplan “Geluid Bedrijventerrein Molengors” (planidentificatie NL.IMRO.1709.BPZBGeluidMolengors-BP40) gewijzigd vastgesteld.

U kunt beide plannen inzien op de website Ruimtelijkeplannen. Onder dit bericht kunt u ook de pdf-bestanden van deze plannen bekijken.

Inhoud

Beide bestemmingsplannen vormen samen een nieuw bestemmingsplan voor het bedrijventerrein Molengors. Uitgangspunt voor het nieuwe plan zijn de bestaande activiteiten van de bedrijven op het terrein. 

In het bestemmingsplan zijn ook regels opgenomen op het gebied van geluid, trillingen en geur. Het plan is daardoor een zogenaamd bestemmingsplan met verbrede reikwijdte.

Omdat de geluidsuitstoot van twee bedrijven op het terrein een groter gebied beïnvloedt, dan het plangebied van dit nieuwe bestemmingsplan, hoort bij deze regeling ook het zogenaamde “Paraplu-bestemmingsplan Geluid Bedrijventerrein Molengors”. Het plangebied van dit bestemmingsplan wordt gevormd door de geluidscontouren die voor twee bedrijven op het bedrijventerrein (Huizersdijk 20 en 26) berekend zijn. Het parapluplan vult de huidige regeling voor de woningen en functies aan.

Gewijzigd vastgesteld

De bestemmingsplannen zijn gewijzigd vastgesteld ten opzichte van de ontwerpbestemmingsplannen die eerder ter visie hebben gelegen. De wijzigingen hebben onder andere betrekking op:

 • De toelichting van beide plannen wordt op diverse plaatsen aangevuld;
 • De onderzoeken m.b.t. de geluidsbelasting van bedrijfsperceel 1 en 2 en het onderzoek naar de cumulatie van geluid wordt aangepast;
 • De toegestane hoogte van antennes in het plangebied wordt verhoogd van 10 naar 15 meter;
 • In de berekening van de geluidscontouren van bedrijfsperceel 1 en bedrijfsperceel 2 wordt in het rekenmodel uitgegaan van een harde bodem. Dit heeft een aanpassing (verruiming) van de 45 dB en 50 dB contouren voor beide bedrijven tot gevolg. De verbeelding van het Parapluplan Geluid Bedrijventerrein Molengors wordt hierop aangepast.
 • De regels voor de geluidszones van bedrijfsperceel 1 en 2 zijn aangepast om de regeling voor deze twee bedrijven beter aan te laten sluiten op de bestaande regels uit het Activiteitenbesluit;
 • Voor de bouw van nieuwe woningen binnen de aanduiding “geluidszone bedrijfsperceel -1 45 dBA” en “geluidszone bedrijfsperceel 2 – 45 dBA” is opgenomen hoe aangetoond moet worden dat nieuwbouw mogelijk is.
 • Er is een wijzigingsbevoegdheid opgenomen waarbij, onder voorwaarden, de geluidszones voor de beide bedrijfspercelen met een maatwerkregeling voor geluid, aangepast kunnen worden.

Een volledig overzicht van de wijzigingen is te vinden in de Nota van zienswijzen die tezamen met het vastgestelde plan ter inzage ligt.

Beroep

De vastgestelde bestemmingsplannen liggen vanaf 21 september 2022 tot en met 1 november 2022 tijdens de openingstijden van het gemeentehuis bij de receptie ter inzage. Het plan is digitaal te bekijken op de website Ruimtelijkeplannen.nl en via de gemeentelijke website

Gedurende deze termijn kan tegen het besluit van de gemeenteraad beroep worden ingesteld bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage.

Het instellen van beroep is mogelijk voor diegene die tijdig zijn of haar zienswijze bij de gemeenteraad kenbaar heeft gemaakt, alsmede een belanghebbende die aantoont hiertoe redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest. Daarnaast kan door iedere belanghebbende beroep worden ingesteld, voor zover het beroep wordt ingesteld tegen de wijziging die de gemeenteraad bij de vaststelling van de plannen heeft aangebracht in de plannen. Degene die beroep instelt kan tijdens de beroepstermijn de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Bij dit verzoekmoet een afschrift van het ingediende beroepschrift worden overlegd.

Crisis- en herstelwet

Op dit besluit is de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dit betekent dat u als belanghebbende in het beroepschrift moet aangeven welke beroepsgronden u aanvoert tegen het besluit. Na afloop van de termijn van zes weken kunnen geen nieuwe beroepsgronden meer worden aangevoerd. Vermeldt in uw beroepschrift dat de Crisis-en herstelwet van toepassing is.  

Bestemmingsplan Bedrijventerrein Molengors

 1. Toelichting
 2. Bijlagen toelichting
 3. Regels
 4. Verbeelding/plankaart
 5. Plankaart dubbelbestemming
 6. Vaststellingsbesluit

Parapluplan Geluid Bedrijventerrein Molengors

 1. Toelichting
 2. Bijlagen toelichting
 3. Regels
 4. Verbeelding
 5. Vaststellingsbesluit